2018 Yılı Tasdiki Zorunlu Defterlerin Tasdik Ettirilmesi

Ferdi Asım Hellaç 11 Aralık 2017 Diğer Makaleleri 828 -A+

Defter Tasdikinin Kapsamı

 

Yasal defterlerin süresi içerisinde uygun bir şekilde tasdik ettirilmesi mecburidir. VUK 220. maddesinde yazılı defterlerin yine VUK 220 ile 226. maddelerinde belirtilen esaslara göre tasdik ettirilmesi gerekmektedir. Yasal defterlerin uygun bir şekilde tasdik ettirilmesi, yasal kayıtların süresi içerisinde tasdikli yasal defterlere kayıt edilmesi, tasdikli defterlerin arka yüzlerinin kullanılmaması gibi hususlar vergi mükelleflerini yakından ilgilendiren konulardır. Söz konusu yasal yükümlülüklerin yerinde ve zamanında yerine getirilmemesi mükellefleri sadece vergi mevzuatı açısından değil Türk Ticaret Kanunu, sosyal güvenlik mevzuatı açısından da zor durumda bırakacak konudur.

 

Hangi Defterler Tasdik Ettirilmeli?

 

VUK`nın 220. maddesinde,

 1. Yevmiye ve Envanter Defteri,

 2. İşletme Defteri,

 3. Çiftçi Defteri,

 4. İmalat ve İstihsal Vergileri Defteri, (Basit İstihsal Vergisi Defteri Dahil)

 5. Nakliyat Vergisi Defteri,

 6. Yabancı Nakliyat Kurumlarının Hâsılat Defteri,

 7. Serbest Meslek Kazanç Defteri,

   

  VUK`da izin verilen hallerde yukarıda bahsedilen defterlerin yerine kullanılacak olan defterler de tasdike tabi tutulmaktadır.

   

  Defterler Ne Zaman Tasdik Ettirilmeli?

   

  VUK`nın 221. maddesinde;

 1. Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterlerini kullanacağı yıldan önce gelen son ayda, (Aralık Ayı)

 2. Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler defterlerin kullanılacağı hesap döneminden sonra gelen son ayda,

 3. Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce, vergi muafiyeti kalkanlar muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde,

 4. Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya diğer sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce,

  tasdik ettirmek zorundadır.

   

  Tasdik Yenilenebilir Mi?

   

  VUK`nın 222. maddesinde; defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler Ocak ayı,  hesap dönemleri Maliye Bakanlığı`nca tespit edilenler bu dönemin ilk ayı içinde tasdiki yeniletmeye mecburdurlar.

   

  Defterlerin Tasdik Makamı Neresidir?

   

  Defterler, iş yerinin, iş yeri olmayanlar için ikametgâhının bulunduğu yerdeki noter veya noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar, menkul kıymet ve kambiyo borsasındaki acenteler için borsa komiserliği tarafından tasdik olunur. 

          

  Defterlerin Yasal Süresinde Tasdik Ettirilmemesinin Yaptırımı Nedir?

   

  Defterlerini yasal sürenin sonundan başlayarak 1 ay içinde tasdik ettiren mükelleflere 2. Derece Usulsüzlük Cezası uygulanır (VUK 352/2). Defterlerini yasal sürenin sonundan başlayarak 1 ay geçtikten sonra tasdik ettirilmesi durumunda 1. Derece Usulsüzlük Cezası uygulanır.

   

  Yasal defterlerini süresinde veya süresinden en geç 1 ay içinde tasdik ettirmeyenlerin defterlerini daha sonradan tasdik ettirseler dahi, defterleri tasdiksiz hükmünde olacaktır. Bu durum;

   

 1. TTK`nın 85. maddesinde belirtilen, ticari defterlerdeki kayıtların sahipleri lehine delil sayılabilmesi,

 2. KDV Kanunun 29. maddesinde belirtilen, alış belgelerindeki KDV`nin indirim konusu yapılabilmesi, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu olayın vuku bulduğu takvim yılını aşmamak şartıyla ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde indirim yapılabilmesi,

   

  söz konusu olmayacaktır.

   

  11 Aralık 2017

  Ferdi Asım HELLAÇ

  Mali Müşavir