Binek otomobillerin vergilendirilmesi ve KDV sorunu

Admin 03 Aralık 2016 Vergi Mevzuatı ve Uygulamaları 1207 -A+
Vergi mevzuatımızın tartışmalı konularından biri olan ve uzun zamandır çözülmeyi bekleyen binek otomobillerinin vergilendirilmesi ve KDV sorunu makalemizin konusunu oluşturmaktadır.
Binek otomobillerin vergilendirilmesi ve KDV sorunu


YASAL MEVZUAT

 

3065 sayılı KDV'nun 1/1 maddesine göre, ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan tüm teslim ve hizmetler KDV'ye tabidir. Ayrıca, müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışlara KDV kanununun 1/3-d maddesine göre KDV uygulanacaktır. 

3065 sayılı KDV'nun 30/b maddesi uyarınca, (3297 sayılı Kanunun 10'uncu maddesiyle değişen bent) faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi, hesaplanan KDV'den indirilemeyecektir.

19 Temmuz 1986 tarih ve 19169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü giren 23 seri numaralı KDV Genel Tebliği’nde belirtildiği gibi; indirim konusu yapılamayan bu vergi, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları çerçevesinde işin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilecektir. Bu uygulama binek otomobil işletmeciliği ile uğraşan mükelleflerin işletme amacı dışında satın aldıkları binek otomobiller içinde geçerlidir. Bu tebliğ ile kanun koyucu, binek otomobillerin muvazaalı bir şekilde işletmeye sokulmasını engellemiş ve vergi kaybının önüne geçmeye çalışmıştır.

30.12.2007 tarihinde yayımlanan 2007/13033 sayılı kararnamenin I. Sayılı listenin 9.sırasında ve aşağıda tanımları yapılan motorlu taşıtlardan yalnız "kullanılmış" olanlar için, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 pozisyonundaki binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil). [(Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları, jipler, vb., motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar, "8703.10.11.00.00 özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar", "8703.10.18.00.00 diğerleri"][Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, para arabaları, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar hariç.] (Katma Değer Vergisi Kanununun 30/b maddesine göre binek otomobillerinin alımında yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı bulunan mükelleflerin, bu araçları tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.) denilmiştir.

Yukarıdaki kararnamenin (I) sayılı listenin 9. sırasının sonuna eklenen parantez içi hükümle, otomobil kiralama şirketlerinin, gerçek usulde vergilendirilen taksi işletmelerinin ve sürücü kurslarının KDV Kanununun 30/b maddesine göre binek araçlarının alımında yüklendiği %1 oranındaki KDV’yi indirim konusu yaptığında bu binek araçlarını satmaları halinde, 31 Aralık 2007 tarihinden geçerli olmak üzere % 18 oranında KDV hesaplamaları gerektiği hüküm altına alınmış ise de, 6 Nisan 2008 tarihli ve 26839 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2008/13426 sayılı Bakanlar Kurulu kararı (24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Kararnameye ektir.) ve bu kararnamenin 2’nci maddesi ile, Katma Değer Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin (b) bendine göre binek otomobillerin alımında yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı bulunan mükelleflerin, kiralamak veya çeşitli şekillerde işletmek üzere iktisap ettikleri ve 31/12/2007 tarihi itibarıyla aktiflerinde veya envanterlerinde bulunan binek otomobillerinin iktisap tarihinden itibaren 2 yıl geçtikten sonra teslime konu olması halinde bu teslimde % 1 katma değer vergisi oranı uygulayacakları hüküm altına alınmıştır. İki yıl geçmeden satış söz konusu olması halinde KDV oranı genel KDV oranı olacaktır. Yeni KDV oranı, 7 Nisan 2008 tarihinden itibaren geçerlilik kazanmıştır. Bu tür işletmelerin amaçları dışında satın aldıkları binek otomobilleri nedeniyle yüklendikleri KDV’yi, KDV Kanununun 30/b maddesi gereği indirim konusu yapmaları mümkün değildir.

 

Örneğin;

Otomobil kiralama şirketinin kiralama amacı dışında satın aldığı otomobilin katma değer vergisi indirim konusu yapılamaz.

Test sürüş aracı olarak aktife kaydedilen binek otomobile ait katma değer vergisi indirim konusu yapılamaz.

 

06.02.2010 tarihinde yayımlanan 2 seri nolu Gümrük Genel Tebliğinde yapılan değişiklikle 87.04 pozisyonunda bazı kamyonet türü araçların belli özellikleri taşıması halinde 87.03 pozisyonunda sınıflandırılmıştır. Bu kamyonetlerin satışında %1 KDV oranı uygulanabilmesi için ikiden fazla aksı olmaması veya eşya taşımaya mahsus alandaki azami dahili taban uzunluğunun aracın dingiller arası mesafesinin %50'sinden fazla olmaması gerekmektedir. Aksi takdirde KDV oranı kullanılmış olan kamyonetler için KDV oranı %18 olacaktır.

 

Yüklendiği vergiyi indirme hakkı bulunmayan işletmelerin ise, aktifinde kayıtlı binek aracını satarken uyguladıkları % 1 KDV oranında bir değişiklik yapılmamıştır. Bu işletmelere ait veya aktife dahil bulunan binek otomobili dışındaki taşıtların alımında ödenen KDV, genel esaslar çerçevesinde indirim konusu yapılabilecektir. Kaç yaşında olursa olsun, yurt dışından ithal edilecek otomobiller ile gümrüğe terk edilmiş olan ve Türkiye’de plaka almamış (veya diplomatik ya da geçici plaka almış) araçlar kullanılmış sayılmayacak ve bunların ithalinde veya TASİŞ tarafından satışında % 18 oranında KDV uygulanacaktır.

 

KDV Kanunu’nun, 23 Seri nolu Genel Tebliği’ne göre, indirim konusu yapılmayan KDV'nin, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları çerçevesinde işin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabileceğini yukarıda açıklamıştık. Bu konuda, Maliye Bakanlığı’nın 20.06.2000 tarih ve 26909 sayılı özelgesinde, “…taşıtların maliyet bedeliyle değerlendirilmesi halinde Taşıt Alım Vergilerinin maliyet bedeline eklenmesi veya genel giderler arasında gösterilmesinde mükelleflere ihtiyarilik tanındığı indirilemeyen katma değer vergisinin doğrudan gider veya maliyet unsuru olarak değerlendirilmesinde kanunen bir sakınca bulunmadığını”  belirterek konuyu teyit etmektedir.

Maliye Bakanlığı'nın 13.04.2000 tarih ve 16814 sayılı özelgesinde, serbest meslek erbabı tarafından iktisap edilen binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV'nin indiriminin mümkün olmadığı gibi, indirilemeyen bu verginin otonun maliyet bedeline ilave edilerek amortisman ayırmak suretiyle gider kaydedilebileceği, ilgili dönemde GVK'nun 68'inci maddesine göre gider olarak dikkate alınacağını belirtmiştir.

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı, 2007 yılında verdiği bir özelgede, “Renault marka 9 GTD tipi araç, Renault marka L 422 Spring tipi araç ve Fiat marka Doblo Combi 1.3 M.Jet ACT tipi iki sıra koltuklu ve camlı kapalı kasa kamyonet cinsli araç ile, Renault marka Kangoo Express 1.9 D RN tipi Hususi oto 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi kanununa ekli II sayılı listede yer alan G.T.I.P. 87.03 tarife pozisyonunda tanımlandığından “esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu araçlar” kapsamında değerlendirilmiş olup, söz konusu araçlar (%1) oranında KDV'ne tabidir.

 

Peugeot marka Boxer tipi kapalı kasa kamyonet cinsi araç, Peugeot marka 206 Van 1.4 HDI tipi kapalı kasa kamyonet cinsi araç ve Fiat marka Doblo 1.3 M.Jet ACT tipi kapalı kasa kamyonet cinsi araç, Fiat marka Ducato Maxi 2.8 TDI 12 M tipi kapalı kasa kamyonet cinsi araç 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi kanununa ekli II sayılı listede yer alan G.T.I.P. 87.04 tarife pozisyonda tanımlandığından “esas itibariyle yük taşımak üzere imal edilmiş taşıtlar” kapsamında değerlendirilerek (%18) oranında KDV'ne tabi olacaktır.” şeklinde görüş bildirmiştir.

 

Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 18.12.2007 tarih ve 3017 sayılı özelgesinde, KDV Kanununun 29'uncu maddesinin 1’inci fıkrasında mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak madde metninde bentler halinde sayılan vergileri indirebilecekleri, yine aynı maddenin 3’üncü fıkrasında ise indirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceğini belirterek, noter satış sözleşmesi ile 02/2006 tarihinde satın alınan hususi kamyonetin alım işlemi katma vergisine tabi olmadığından; bu alışa ilişkin herhangi bir katma değer vergisi indirimi mümkün bulunmamaktadır.” şeklinde görüş bildirmiştir.

 

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 17.07.2008 tarih ve 6288 sayılı özelgesinde, 8 seri nolu Gümrük Genel Tebliğinde, 8703 G.T.İ.P. Numarasında yer alan eşyaların tanımlaması yapıldığı, 21.07.2005 tarihinden itibaren yürürlüğe giren tebliğ ekindeki tarife sınıflandırma kararı uyarınca, 2008 model Fiat Doblo 1,3 Combi, yandan camlı, çift sıra koltuklu kamyonetin, 87.03 G.T.İ.P. numarasında  yer alan binek otomobil niteliğine haiz olduğundan alış vesikalarında bulunan KDV'nin indirilmesinin mümkün olmadığını açıklamıştır.

 

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 17.10.2008 tarih ve 1837 sayılı özelgesinde, “...iktisap ettikleri 31.12.2007 tarihi itibari ile aktiflerinde veya envanterlerinde bulunan binek otomobillerinin iktisap tarihinden itibaren 2 yıl geçtikten sonra satışının gerçekleştiriliyor olması halinde satış bedeli üzerinden %1 oranında, bu şartların oluşmaması durumunda genel oranda (%18), faaliyetleri tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya işletilmesi dışında olan mükelleflerden iktisap edilecek kullanılmış binek otomobillerinin ise %1 oranında KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir. Öte yandan, münhasıran satmak üzere satın alınan ve işletmede kullanmadan (demirbaşlara dahil edilmeden) satılan ikinci el binek otomobillerinin alışı sırasında yüklenilen KDV’nin genel hükümlere göre indirim konusu yapılabileceği tabiidir.” denilmiştir.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2528 sayı numarası ile 10.01.2008 tarihinde verdiği özelgede, “Başkasına ait binek otomobillerinin satışına aracılık edilmesi halinde tarafınızca bir teslim yapılmamakta, teslim satıcı ile alıcı arasında gerçekleşmektedir. Bu işlemde satıcının mükellef olmaması halinde KDV uygulanmayacaktır.  Satıcının mükellef olması ve binek otomobilin alımında ödenen KDV'ni indirme hakkı bulunması halinde bu teslimde %18 KDV uygulanacak ve satıcı tarafından beyan edilecektir. Satıcının mükellef olması ve binek otomobilin alımında ödenen KDV'ni indirme hakkının bulunmaması halinde komisyon vb.adı altında sağlanan gelirler%18 KDV'ne tabi olacak ve aracılık bedeli üzerinden hesaplanacak bu tutar beyan edilecektir.

 

Firmanızca kullanılmış binek otomobillerinin satmak üzere satın alınması halinde, alış sırasında satıcının durumuna bağlı olarak %1 ve %18 KDV hesaplanacak, satıcı mükellef değilse alış KDV'ne tabi olmayacaktır. Alışta KDV ödenmişse indirim konusu yapılmayacak, gider ve maliyet hesaplamalarına alınacaktır. Bu araçların satışında ise alış sırasındaki KDV'nin durumuna bakılmaksızın %1 KDV uygulanacak ve firmanız tarafında beyan edilecektir.” şeklinde hüküm beyan etmiştir.

 

Bu arada, Malatya Vergi Dairesi Başkanlığı, 29.05.2008 tarih ve 2008/1520 sayılı özelgesi ile 07.07.2008 tarih ve 2008/3658 sayılı özelgelerinde farklı kararlar vererek, KDV Kanununa ekli (I) sayılı listenin 9.maddesinde “Ticari Kamyonet” ile “Hususi Panelvan Fiat Doblo Combi” yer almadığından dolayı iki aracın satışının %18 KDV'ye tabi olduğuna hükmetmiştir

 

Adana Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 27.03.2009 tarih ve 729 sayılı özelgesinde, satışı yapılan çift sıra koltuklu,2006 model, Wolkswagen marka, Caddy Kombi 1.9 TDİ tipi kapalı kısa kamyoneti, 8703 tarife pozisyonundaki binek otomobiller ve esas itibari ile insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar kapsamında değerlendirdiğinden %1 oranında KDV'ye tabi tutulmasını istemiştir.

 

Konya Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 2009 tarihli bir özelgesinde, “... nihai tüketicilerden noter satış sözleşmesi yapılmadan vekaletname ile tasarruf hakkı satın alınan taşıtlar için, satıcının imzasını taşıyan gider pusulası düzenlenmesi gerekmekte olup, söz konusu gider pusulasında gelir vergisi ve KDV tevkifatı yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Ayrıca; bu şekilde iktisap edilen taşıtların satılması durumunda ise, gerçek satış bedeli üzerinden KDV hesaplanarak yedi gün içinde fatura düzenlenmesi gerekir.” denilmiştir.

 

GENEL DEĞERLENDİRME

 

Yukarıda genel olarak izah edildiği gibi, KDV, VUK ve MTV kanunlarında binek otomobiller ile ilgili düzenlemeler bulunmasına karşın uygulamada binek otomobil tanımına yer verilmemesi yüzünden genelde Karayolları Trafik kanunundaki otomobil tanımı dikkate alınmıştır. Ancak, binek otomobillerinin Türk Gümrük Tarife Cetvelinin, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonuna göre değerlendirilmesi mükellefi sıkıntıya sokmaktadır. Mükellef, ihtiyacına göre satın aldığı aracın hangi tarifeye uygun olduğuna bakmamaktadır. Haklı olarak satın aldığı aracın KDV'sini de indirmek istemektedir. Çünkü, vergisini peşin ödemiştir. Bu durumda mükellef, ister istemez İdare ile karşı karşıya kalmaktadır. Uygulama basit gözükse bile, konu üzerinde düşündükçe işin içinden çıkılamamaktadır.

 

İdare, yaşanan sıkıntıları aşmak için sık sık özelge ile mükelleflere görüş bildirdiğini biliyoruz. İdare, bu konuda kendi içinde bile bir fikir birliğine varamadığından oluşan tereddütleri aşabilmek için sirküler çıkartarak bir görüş birliği oluşturmaya çalışmaktadır. Bu konuda oluşan sıkıntıları aşabilmek için en son 29.04.2010 tarihinde 54 nolu KDV sirküleri yayımlamıştır. Sirküler yayımlansa da kafalar hala karışıktır. Mükellefler, sorununa özelgelerle çare aramaya devam etmektedir.

 

KDV kanunun 30/b maddesine göre, araç alımında ödenen KDV'nin indirimine ilişkin sınırlamanın sadece binek otomobiller için getirildiğini düşünmekteyim. İdare, bu konuda haklıdır. Ancak, 87.03 pozisyonunda bulunan tüm araçlar binek otomobil olmadığına göre, bu pozisyondaki tüm araçların binek otomobil olarak değerlendirilmesi uygulamada sıkıntılar yaratmaktadır. Uygulamada bazı motorlu araçların binek otomobil olup olmadığı, bu araçların insan taşımaya mı yoksa eşya taşımaya mı mahsus olduklarına dair net bir mevzuat bulunmamaktadır. Aslında işin püf noktası burada yatmaktadır. Ticari aracın yanı sıra binek otomobilin de tanımı yapıldığı takdirde bu sorunun çözüleceğinden eminim. 

 

Bu bilgiler ışığında, bazı bilgileri açıklamakta fayda görmekteyim.

 

1.Gümrük tarife cetveline göre, taşıt araçları iki farklı gruba ayrılmaktadır. Birinci grup, insan taşımak üzere imal edilenler (87.02 ve 87.03 tarife pozisyonu), İkinci grup, yük taşımak üzere imal edilenler (87.04 tarife pozisyonu).

2.Binek otomobili ifadesi 87.03 tarife pozisyonundaki insan taşımak için imal edilmiş, hem insan hem de eşya taşıyabilen Doblo, Connect, Kango, Expres, Combi, Partner, Caddy, Transpoter, Starex gibi “çok amaçlı araçlar” ile sedan veya steyşın vagon binek otomobilleri, jip, 4x4 arazi taşıtı ve yarış arabası gibi araçları kapsamaktadır.

3.“Kullanılmış” deyimi ise, Türkiye’de kayıt ve tescil edilmiş yani plaka almış olan otomobilleri ifade etmekte olup, 4760 sayılı Özel tüketim Vergisi Kanununa göre, özel tüketim vergisine tabi olmayan taşıtları ifade edeceği hükme bağlanmıştır.

4.Otomobil, Karayolları Trafik Kanununa göre, sürücüsünden  başka en çok yedi yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş motorlu taşıt, MTV kanununa göre, sürücüsü dahil sekiz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu araçtır. 8+1 olarak adlandırılan araçlar ÖTV uygulamasında otomobil, Karayolları Trafik Kanunu ve MTV uygulamasında minibüs olarak değerlendirilmektedir. 54 nolu KDV sirkülerine göre, sürücü dahil 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 87.02 pozisyonunda yer almaktadır.

5.“Çok amaçlı araç” olarak tanınan Doblo, Connect, Kango, Expres, Combi, Partner, Caddy, Transpoter, Starex gibi (4+1) araçların 21.07.2005 tarihine kadar yük taşımak üzere imal edilmiş araç olarak sınıflandırıldığı, ancak Gümrük Müsteşarlığı’nın 8 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) ile bu araçların 21.7.2005 tarihinden itibaren binek otomobili sınıfına dahil edilmiştir. Bu araçların alımında ödenen KDV Kanun’un 30/b maddesine göre indirim konusu yapılamayacaktır. Tüm sıkıntı, bu tür “çok amaçlı” araçlarda yaşanmaktadır.

6.Tebliğle belirlenen yeni kriterlere göre, 1+1,1+3, 1+4 veya 1+7 koltuklu, şoför ve öndeki yolcunun arkasındaki kısımda emniyet kemerleri veya emniyet kemeri montajı için tertibat, koltuk ve emniyet ekipmanı montajı için sabit tertibat, aracın iç kısmının her tarafında, araçların yolcu bölümlerinde yer alan konfor özellikleri ve iç döşemeleri (örneğin, yer kaplamaları, havalandırma, iç aydınlatma, küllükler), iki yan panel boyunca arka camları bulunan (En arkada yük bölümünün sağ ve sol taraflarında cam bulunsun bulunmasın); şoför ve öndeki yolcuların bölümü ile insan veya eşya taşınması için kullanılan arka bölüm arasında sabit bir panel veya bariyer bulunmayan kapalı kasa motorlu taşıtları binek otomobil sınıfında değerlendirilmektedir.

Yukarıda belirtilen hususlara göre, araç teslimlerinde uygulanacak KDV oranları da aşağıdadır.

 

1.Şahısların birbirine araç teslimi KDV’ne tabi değildir.

2.Kullanılmamış (sıfır) otomobil teslimleri %18 KDV’ye tabidir.

3.Ticari araçların teslimi ve satışı %18 KDV oranına tabidir.

4.Satın aldıkları binek otomobilin KDV'sini indirme hakkı bulunmayan mükelleflerin yapacakları ikinci el binek otomobil teslimleri % 1 KDV oranına tabidir.

5. Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, para arabaları, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış araçların teslimi %18 KDV oranına tabidir.

6. Kullanılmış binek otomobili teslimlerinde;

        -Taşıtın 31/12/2007 tarihi itibarıyla firma aktifinde veya envanterinde bulunması ve iktisap tarihinden itibaren 2 yıl geçtikten sonra teslime konu edilmesi halinde KDV oranı % 1'dir.

        - Taşıtın 31/12/2007 tarihinden önce firma aktifine alınması durumunda iktisap tarihinden itibaren 2 yıl içinde yapılan teslimler ve bu tarihten sonra aktife alınacak taşıtların tesliminde 

          KDV oranı % 18'dir.


SONUÇ:

 

Bugünlerde, Türkiye'deki binek otomobil sayısının 7 milyona yaklaşması ve ikinci el araç piyasasının büyüklüğü göz önüne alındığında, yasal mevzuatın daha sağlıklı uygulanması ve yorumlanması büyük önem kazanmaktadır. Uygulamanın daha basite indirilmesi, verginin daha kolay ve daha düzenli toplanmasına vesile olacaktır.