Gelir kaybına uğrayan işletmelere verilecek ciro kaybı desteği

Admin 18 Şubat 2021 Diğer Mevzuatlar 340 -A+
Pandemi sebebiyle gelir kaybına uğrayan işletmelere verilecek ciro kaybı desteğinin şartları belli oldu.
Gelir kaybına uğrayan işletmelere verilecek ciro kaybı desteği

Koronavirüs (Covid-19) salgınından faaliyetlerinin kısıtlanması nedeniyle zarar gören yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere verilecek ciro kaybı destek programına ilişkin usul ve usul ve esaslar 17 Şubat 2021 tarihli resmî gazetede yayımlanan “Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ” ile belirlenmiştir.

 

Destek programından yararlanma koşulları

 

1.   Bu destek programından, 2019 takvim yılından önce ya da 2019 takvim yılında başladığı işine devam eden ve 27/1/2021 tarihi itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan, 2019 takvim yılındaki cirosu 3 milyon Türk Lirası ve altında olup söz konusu yıldaki cirosuna oranla 2020 takvim yılındaki cirosu %50 ve üzerinde bir oranda azalan yiyecek ve içecek alanında faaliyet gösteren (NACE 56 genel faaliyet sınıflandırması koduna sahip) katma değer vergisi mükellefiyeti olan işletmeler esas faaliyet konusu üzerinden yalnız bir kez faydalanacaktır.

2.  Ciro kaybı desteği, tek seferde ödenmek üzere 2.000 Türk Lirasından az ve 40.000 Türk Lirasından fazla olmamak üzere işletmelerin 2020 takvim yılındaki cirolarının 2019 takvim yılındaki cirolarına göre azalan tutarının %3’üdür.

3.  İşletme cirolarının tespitinde 27/1/2021 tarihi itibarıyla 2019 ve 2020 takvim yıllarındaki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak verilen katma değer vergisi beyannameleri esas alınır. Söz konusu tarihten sonra 2019 ve 2020 takvim yıllarındaki dönemlere ilişkin olarak verilen beyannameler (düzeltme beyannameleri dâhil) ciro hesaplamasında dikkate alınmayacaktır.

4.  Tebliğ kapsamındaki ciro kaybı desteği ile Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Cumhurbaşkanı Kararının 3 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları kapsamında verilen hibe desteğini birlikte hak eden işletmelerin, 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında hak ettikleri 3.000 Türk Lirası tutar, bu Tebliğ kapsamında verilecek ciro kaybı desteğinden mahsup edilecek ve varsa kalan tutar bu işletmelere ciro kaybı desteği olarak verilecektir.

 

Başvuru, değerlendirme ve itiraz süreci

 

1.       Destek programı başvuru süresi, bir aydan az olmamak üzere Bakanlığın internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.

2.       Tebliğ kapsamında ciro kaybı desteğinden faydalanma hakkına sahip olan işletmeler www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden başvuruda bulunacaklardır.

3.       Başvuru, işletmeyi temsile yetkili olanlar tarafından yapılır ve başvuru ile eki taahhütname elektronik ortamda onaylanır.

4.     Tebliğ kapsamında ciro kaybı desteğinden faydalanma hakkına sahip olan işletmelerce yapılabilecek itirazlar, başvuru tarihinden itibaren on gün içerisinde Genel Müdürlüğe yapılabilecektir. İtirazların değerlendirilmesinde vergi dairesi kayıtları esas alınacaktır.

 

Destek ödemesi ve fazla veya yersiz ödemenin tespiti

 

Ciro kaybı desteği, destekten faydalananın başvuru esnasında bildirdiği ve elektronik ortamda doğrulanan banka hesabına yatırılacaktır. Fazla veya yersiz ödendiği tespit edilen ciro kaybı desteği ödemeleri, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca vergi daireleri tarafından tahsil edilecektir.

 

Ferdi Asım Hellaç

Sm Mali Müşavir

17 Şubat 2021