Gerçek faydalanıcıya ilişkin bildirim formu

Admin 27 Ağustos 2021 Vergi Mevzuatı ve Uygulamaları 137 -A+
529 Sıra No`lu VUK Tebliği ile 01.08.2021 tarihi itibarıyla faal olan (tasfiye halinde olanlar dahil) tebliğde belirtilen mükellefler 31.08.2021 tarihine kadar formu vereceklerdir. Form defter tutmaya göre değil mükellefiyete göre verilecektir.
Gerçek faydalanıcıya ilişkin bildirim formu

Aşağıdaki Mükellefler “Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu” vermek zorundadır.

A) -Kurumlar Vergisi Mükellefleri;

a- Sermaye şirketleri: 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan Anonim, Limited ve Sermayesi paylara bölünmüş Komandit Şirketler

b- Kooperatifler

c- Dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler:

d- İş ortaklıkları:

e- KVK 2. Maddesinde sayılan diğer mükellefler

 yukarıdaki tüzel kişilerde;

a) Tüzel kişiliğin % 25 i aşan hissesine sahip gerçek kişi ortakları,

b) Tüzel kişiliğin % 25 i aşan hissesine sahip gerçek kişi ortağının gerçek faydalanıcı olmadığından  şüphelenilmesi veya bu oranda hisseye sahip gerçek kişi ortak bulunmaması durumunda, tüzel kişiliği nihai  olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da kişiler,

c) (a) ve (b) bentler kapsamında gerçek faydalanıcının tespit edilemediği durumlarda, en üst düzey  icra  yetkisine sahip gerçek kişi ya da kişiler, (Yönetim kurulu başkanı veya imzaya yetkili kişi veya kişiler) gerçek  faydalanıcı olarak kabul edilerek bildirime yazılacaktır.

B)- Kollektif şirketlerde şirketi temsile yetkili kimse veya ortak, eshamsız komandit şirketlerde komandite ortaklardan biri ve adi ortaklıklar adına en yüksek ortaklık payına sahip kişi,

Türkiye’de yönetim merkezi olan veya Türkiye’de mukim yöneticisi olan yabancı ülkede kurulmuş trust ve benzeri teşekküllerin yöneticileri, mütevellileri veya temsilcileri, vermek zorundadırlar.

 “Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunu” nasıl ve nereden verilecektir?

31/08/2021 Tarihine kadar verilecek ilk form; MÜKELLEFİN GİB İNTERNET VERGİ DAİRESİ ŞİFRESİ kullanılarak giriş yapılır. Sayfada açılan başlıklardan "'Diğer Bildirim ve Bilgi Girişleri' menüsünde ki “Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunu” doldurulur.

Formda yer alan ;

TÜRÜ                     : Mükellefiyet grubu seçilecek

YILI                         : 2021

AY                          : AĞUSTOS 
ÜLKE                     : T.C.

İl, ilçe ve Adres bilgileri ve formdaki ilgili alanlar doldurulacaktır. (Açıklayıcı bilgiler Formun “Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formuna Ait Bilgiler” bölümündedir.)  Formun “Bildirimlerim” sayfasında yer alan Dönem aralığı bölümü için Ocak 2021 ve Ağustos 2021 seçilir .Önceden kayıt edilen bilgiler listelenir.  

Tebliğe göre;

Kurumlar vergisi mükellefleri 31/08/2021 tarihinde verilen formun bundan sonraki zamanlar da Kurum Geçici Vergi Beyannamesi ile vereceklerdir. (2021/3. Dönem den itibaren), Kurumlar Vergisi Mükellefleri dışında kalan mükellefler söz konusu formu (Yukarıda (B) bölümünde sayılan mükellefler ) Yılda bir kez GİB İnternet VD sisteminden vereceklerdir. Geçici vergi Beyannamesi ile vermeyeceklerdir. Form; Meslek mensubunun şifresi ile verilmez. Formun düzenleyen kısmına şirketin yetkilisinin veya formu dolduranın bilgileri yazılacak Meslek mensubunu bilgileri YAZILMAZ. 

Gerçek Faydalanıcı Bilgisi Bildirimi Formu” ; SMMM , YMM, AVUKAT ve 529 Seri Numaralı VUK Genel Tebliğin 4 (2) tebliğde sayılan diğer kurum ve kişiler den GİB TARAFINDAN TALEP edilesi halinde verilecektir.

Başka bir ifade ile bu kişi ve kuruluşlar ( SMMM ,YMM ler dahil) 31/08/2021 ve takip eden dönemler “Gerçek Faydalanıcı Bilgisi Bildirimi Formu”  vermeyeceklerdir.

 Ceza Uygulaması

529 Seri Nolu VUK Genel Tebliğin’de Formu vermeyenler, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında 213 sayılı Kanunun ilgili ceza hükümleri tatbik olacağı belirtilmiştir. Kesilecek ceza VUK 352.Maddeye göre usulsüzlük cezası olacaktır.

529 Seri Nolu VUk Genel Tebliği