İnteraktif Vergi Dairesi Uygulaması Aktif Edildi

Ferdi Asım Hellaç 01 Mart 2018 Diğer Makaleleri 2061 -A+
İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması, 492 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 01.03.2018 tarihi itibarıyla Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından mükelleflere/kişilere sunulan bir hizmettir.
Sunulan bu hizmet;  mükelleflerin/kişilerin elektronik ortamda yararlanabilmesi, beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin elektronik ortamda verilmesi, bu belgelere ilişkin yapılan işlemlerin sonuçların mükelleflere/kişilere yine elektronik ortamda sunulması işlemlerini kapsamaktadır.
Sistem üzerinden verilen bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin ayrıca güvenli e-imza ile imzalanmasına ya da posta yoluyla ya da elden gönderilmesine gerek bulunmamaktadır. İnteraktif Vergi Dairesi hizmetlerinden; Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemeler kapsamında kullanıcı kodu ve şifresi, e-Devlet şifresi bulunan ve anılan Tebliğ kapsamında şifre edinen kişiler yararlanabilecektir.
İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden kişiler/mükellefler;
 • Vergi dairesi sistemlerinde kayıtlı olan kimlik bilgilerini, iletişim bilgilerini, mükellefiyet bilgilerini ve motorlu taşıtlarına ilişkin bilgilerini,
 • Vergi dairelerince tahsil ve takip edilen tüm borçlarını,
 • Elektronik ortamda verilen bildirimleri, beyannameleri ile bu beyannamelere ilişkin tahakkuklarını,
 • Emanete kayıt edilen tutarları,
 • Haklarında yapılan e-yoklamalara ilişkin tutanakları,
 • Vergi dairesi tarafından barka hesapları ve/veya taşıtları üzerine uygulanan e-hacizleri,
 • E-tebligat sistemi kapsamında tebliğ edilen e-imzalı tebliğ evraklarını,
 • Adlarına düzenlenen vergi/ceza ihbarnamelerini,
 • Sistem üzerinden yaptıkları başvuru, talep ve bildirimlerin sonuçlarını
  elektronik ortamda görüntüleyebileceklerdir.
   
  Dileyen mükellefler/kişiler İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden aşağıda belirtilen;
 • Borç ödeme,
 • E-Tebligat sistemine dahil olmak için talepte bulunma,
 • VUK´nın 376´ıncı maddesi kapsamında vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında indirim talebinde bulunma,
 • Uzlaşma talebinde bulunma,
 • Mükellefiyet durum yazısı alma,
 • Borç durum yazısı talebinde bulunma,
 • Özelge talep etme,
 • İşe başlama bildiriminde bulunma,
 • Adres değişikliği bildiriminde bulunma,
 • Şube açılışı/kapanışı bildiriminde bulunma,
 • İşi bırakma bildiriminde bulunma,
 • İzaha davet müessesi kapsamında izahta bulunma,
 • 6183 Sayılı Kanun kapsamında tecil ve taksitlendirme talebinde bulunma,
 • Vergi türü ve dönem değişikliğine ilişkin talepte bulunma,
 • Muhtasar beyanname verilmeyeceğine dair dilekçe verme,
 • Diğer işlemler için “genel dilekçe” verme,
  İşlemlerini gerçekleştirme imkanı tanınmaktadır.
Bu uygulamayla, kâğıt ortamda düzenlenip verilen bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgeler ile elektronik ortamda düzenlenip gönderilen bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin hukuki sonuçları itibarıyla hiçbir fark bulunmamaktadır.
GİB tarafından sunulan bu hizmetle, kişilerin elektronik ortamdan yararlanabilmesi; vergisel yükümlülüklerin mükelleflerce kolay ve hızlı bir şekilde yerine getirmesi, beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin elektronik ortamda verilebilmesi ve bu belgelere ilişkin yapılan işlemlerin sonuçlarının yine ilgililere elektronik ortamda sunulması amaçlanmaktadır. Böylelikle, kişilerin/mükelleflerin; bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin vergi dairesine sunulması için zaman kaybetmeyecek, işlemlerini daha hızlı yapabilecek ve işlemlere ilişkin sonuçları da daha hızlı bir şekilde alabileceklerdir. Bu durum da mükelleflerin/kişilerin vergiye gönüllü uyumu artıracaktır.

01.03.2018
Ferdi Asım Hellaç
Mali Müşavir