Kamu Gözetimi Kurumu stratejik plan (2016-2020)

Admin 30 Kasım 2016 Denetim Mevzuatı 897 -A+
Kamu Gözetimi Kurumu stratejik plan (2016-2020)

I-GİRİŞ

Stratejik planlama kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki gerçekleştirilmesi öngörülen amaç ve hedefler ile bunlara ilişkin stratejileri tarif etmektedir. Bu stratejik plan, Kurumumuzun gelecekteki başarısı için bir yol haritası çizmektedir. Planın sunduğu amaç ve hedefler Kurumumuzun kurumsallaşma sürecine destek sağlayacak ve finansal raporlama, bağımsız denetim ve kamu gözetimi alanında düzenleyici ve denetleyici üst kurul olma pozisyonunu güçlendirecektir. 
Kamu yönetimi alanındaki yeni gelişme ve eğilimler, kamu idarelerinin geleceklerini kurumsal bir stratejik plana dayalı olarak tasarlamalarını gerektirmiştir.
Bu anlayış doğrultusunda 2016-2020 dönemine ilişkin stratejik plan çalışmalarına hazırlık niteliğinde ön araştırmalar yapılmış, fikir geliştirme toplantıları gerçekleştirilmiş, iç ve dış paydaş analiz ve toplantıları yapılarak kurumun stratejik planına temel oluşturacak fikirler derlenmiş ve yazılı hale getirilmiştir. Bu kapsamda başlıca vizyon, misyon, çalışma ilkeleri ve politika geliştirme konuları tartışılmıştır. Kurumun tanımlanan misyonlarıyla ilgili olan hedefler, proje ve faaliyetler belirlenmiştir. Bu aşamada, Kurum personelinin de yorum ve görüşleri alınmış, bu görüşler kapsayıcı bir bakış açısıyla analiz edilmiştir. Alt çalışma gruplarının bu hazırlıkları ile koordineli
olarak Kurul stratejik plana nihai halini vermiştir.