KDV Genel Tebliğinde değişiklikler yapıldı

Admin 07 Haziran 2021 Vergi Mevzuatı ve Uygulamaları 213 -A+
KDV Genel Tebliğinde 03.03.2021 tarih 31500 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 26.04.2014 tarihli düzenlemelere ilişkin bazı değişiklikler yapılmıştır.
KDV Genel Tebliğinde değişiklikler yapıldı

ÖZET: 

- “CK ile kurulan kamu kurum ve kuruluşları” ile “emeklilik şirketleri” KDV tevkifatı uygulamasında belirlenmiş alıcılar kapsamına dahil edildi. Bu kuruluşlar kendilerine ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

- Sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen ve faturası Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenlenen sağlık hizmetleri KDV tevkifatı uygulaması kapsamı dışına çıkarıldı. Söz konusu değişiklik 1/7/2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

- KDV tevkifatı için belirlenen KDV dahil 1.000 TL’lik fatura sınırı 2.000 TL’ye çıkarıldı. Söz konusu değişiklik 1 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

- Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri dışında KDV mükellefi olmayan alıcıların tevkifat uyguladığı işlemlerde düzeltme işlemleri ile ilgili yeni bir düzenleme yapıldı.

-  Ulusal Güvenlik Kuruluşlarına Doğrudan Yapılan Teslim ve Hizmetlerde, KDV istisnasının uygulanabilmesi için, istisna kapsamında mal ve hizmet temin etmek isteyen ulusal güvenlik kuruluşlarınca, söz konusu mal ve hizmetlerin istisna kapsamında olduğuna dair Gelir İdaresi Başkanlığından uygunluk bildirimi alınacaktır.

- Basılı Kitap ve Süreli Yayınların Tesliminde KDV İstisnasının uygulanmasında, Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) bulunan boyama ve etkinlik kitapları da istisna kapsamına alındı. Söz konusu değişiklik yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir

- İkinci El Araç ve Taşınmaz Ticaretinde uygulanmakta olan özel matrah şekilleri kapsamına 6362 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan gayrimenkul yatırım fonları ile gayrimenkul yatırım ortaklıkları da dahil edilerek, bu ortaklık ve fonlar için yetki belgesi aranmaksızın, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerden sayılacakları düzenlendi

- Finansman gider kısıtlaması uygulaması kapsamında KKEG olarak dikkate alınması gereken tutarlara ilişkin yüklenilen Katma Değer Vergilerinin indiriminin kabul edilmesine ve KDV Kanunu'nun 30/d maddesi hükmünün uygulanmama yönelik düzenleme yapıldı. Söz konusu değişiklik yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

03.06.2021 tarih ve 31500 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan KATMA DEĞER VERGİSİ  GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİNO: 36) ile 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde bazı değişiklikler yapılmıştır.


YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER AŞAĞIDAKİ GİBİDİR:

1) “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları” ile “emeklilik şirketleri” KDV tevkifatı uygulamasında belirlenmiş alıcılar kapsamına dahil edilmiştir. Söz konusu değişiklik 1/7/2021 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu kurumlara yapılan ve kısmi tevkifat kapsamında olan teslim ve hizmetler için KDV tevkifatı uygulanacaktır.

2)    “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları” ile “emeklilik şirketleri” ne ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. Söz konusu değişiklik 1/7/2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

3)   Sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen ve faturası Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenlenen sağlık hizmetleri KDV tevkifatı uygulaması kapsamı dışına çıkarılmıştır. Söz konusu değişiklik 1/7/2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

4)    KDV tevkifatı için belirlenen KDV dahil 1.000 TL’lik fatura sınırı 2.000 TL’ye çıkarılmıştır. Söz konusu değişiklik 1/7/2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

5) “Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri dışında KDV mükellefi olmayan alıcıların tevkifat uyguladığı işlemlerde düzeltme işlemleri ile ilgili yeni bir düzenleme yapılmıştır.

6)  Ulusal Güvenlik Kuruluşlarına Doğrudan Yapılan Teslim ve Hizmetlerde, KDV istisnasının uygulanabilmesi için, istisna kapsamında mal ve hizmet temin etmek isteyen ulusal güvenlik kuruluşlarınca, söz konusu mal ve hizmetlerin istisna kapsamında olduğuna dair Gelir İdaresi Başkanlığından uygunluk bildirimi alınacaktır. Söz konusu değişiklik 1/7/2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

7)    Ulusal Güvenlik Kuruluşlarına Doğrudan Yapılan Teslim ve Hizmetlerde, KDV istisnası uygulaması kapsamında Yüklenici Firmalara Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde de Ulusal güvenlik kuruluşu bu listeyi, nihai mal veya hizmetin üretimine yönelik olarak sarf edilecek mal ve hizmetlerden oluşup oluşmadığı bakımından inceleyip, üzerinde gerek duyduğu değişiklikleri yapacaktır. Ayrıca, nihai mal veya hizmetin ve söz konusu listedeki mal ve hizmetlerin istisna kapsamında olduğuna dair Gelir İdaresi Başkanlığından uygunluk bildirimi alınacaktır. Alınan olumlu görüş üzerine ulusal güvenlik kuruluşu listeyi örneği Tebliğ (EK:11B)’de yer alan biçimde onaylayacaktır. Söz konusu değişiklik 1/7/2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

8)  Basılı Kitap ve Süreli Yayınların Tesliminde KDV İstisnasının uygulanmasında, Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) bulunan boyama ve etkinlik kitapları istisna kapsamına alınmıştır. Söz konusu değişiklik yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

9)  İkinci El Araç ve Taşınmaz Ticaretinde uygulanmakta olan özel matrah şekilleri kapsamına 6362 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan gayrimenkul yatırım fonları ile gayrimenkul yatırım ortaklıkları da dahil edilerek, bu ortaklık ve fonlar için yetki belgesi aranmaksızın, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerden sayılacakları düzenlenmiştir. Söz konusu değişiklik yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.


10)   Gelir Vergisi Kanunu’nun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının 9 numaralı bendi, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde yer alan finansman gider kısıtlaması uygulaması kapsamında KKEG olarak dikkate alınması gereken tutarlara ilişkin yüklenilen Katma Değer Vergilerinin indiriminin kabul edilmesine ve KDV Kanunu'nun 30/d maddesi hükmünün uygulanmamasına yönelik düzenleme yapılmıştır. Söz konusu değişiklik yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe  girmiştir. Dolayısıyla finansman gider kısıtlamasına tabi tutarlar ile ilgili 3.6.2021 tarihinden önce İndirim konusu yapılmış olan yüklenilen KDV’lerin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususu tartışmalı hale gelmiştir.

11)  Aynı vergilendirme döneminde birden fazla konuda veya işlem türünde iade hakkı bulunan mükelleflerin bunların bazıları için iade hakkını kullanmaması mümkün hale gelmiştir. Söz konusu değişiklik yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Kaynak: TÜRMOB