Konkordato ve Uygulaması : Genel Bilgiler ve Başvuru Süreci

Ferdi Asım Hellaç 16 Ekim 2018 Diğer Makaleleri 1485 -A+

Konkordato; borçlunun ticari durumunun sarsılması, borçlarını ödeyemeyecek durumda olması sebebiyle, borçlunun ticari hayattaki varlığını sürdürebilmesi, devamlılığını sağlayabilmesi ve alacaklıların alacaklarını belli bir plana göre almaları konusunda kendi aralarında vardıkları ve mahkemece onaylanan bir anlaşmadır. Diğer bir ifadeyle anlaşmalı iflastır.

Konkordato da asıl amaç, ticari hayatın güvenliğini ve istikrarını ve devamlılık kapasitesi olan şirketlerin faaliyetlerini sürdürmeyi sağlamaktır. Kanunda konkordato iki şekilde düzenlenmiştir. Bunlar adi konkordato ve mal varlığının terki suretiyle konkordato şeklindedir.

Konkordato, ödeme güçlüğü içindeki herhangi bir borçlunun vade verilmek veya tenzilat yapılmak veya hem vade hem tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmesi ve muhtemel iflastan kurtulması için başvurulan hukuki bir yol olmakla beraber belli prosedürlerin takibine bağlıdır. Bu prosedürlere girişilmeden önce konkordato ön projesi gerekmektedir.

Mahkemeye sunulacak olan bilgi ve belgeler eksiksiz ve ikna edici şekilde olmalıdır.

Başvuruda aşağıdaki belgelerin yer alması gerekmektedir.

  1. Şirketin mal varlığının durumunu gösterir belgeler bulunmalıdır.
  2. Alacaklıları, alacak miktarlarını ve alacakların imtiyaz durumunu gösteren liste sunulmalıdır.
  3. Konkordato ön projesinde yer alan teklife göre alacaklıların eline geçmesi öngörülen miktar ile şirketin iflası halinde alacakların eline geçebilecek muhtemel miktarı karşılaştırmalı olarak gösteren tablo sunulmalıdır.


Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) veya Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca (KGK) yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan ve konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu gösteren finansal analiz raporları dayanakları ile birlikte sunulmalıdır. Bu şart küçük işletmeler bakımından uygulanmamaktadır. Küçük işletme kavramı, çalışan sayısı 50'den küçük ve yıllık net satışı 25 milyon veya 25 milyondan küçük işletmelerdir.

Mahkeme borçlunun sunduğu ön projesini ikna edici ve gerçeğe uygun bulduğu takdirde önce geçici mühlet daha sonra da kesin mühlet kararlarını verir.

16.10.2018
Ferdi Asım Hellaç
Mali Müşavir