Mali tabloların güvenirliliği neden önemlidir?

Ferdi Asım Hellaç 02 Aralık 2016 Diğer Makaleleri 1227 -A+

Önemli hataları içermeyen, taraflı olmayan ve temsil etmesi beklenen veya temsil ettiği iddia edilen işlem ve olayları, gerçeğe uygun bir şekilde temsil etmek suretiyle kullanıcılara dayanak olabilen bir bilginin güvenilir olma özelliğini taşıdığı kabul edilir.  Bir bilginin ihtiyaca uygunluk özelliğini taşıması güvenilir bilgi olduğu anlamına gelmemektedir. Bilginin güvenilir olabilmesi için temsil etmesi beklenen veya temsil ettiği iddia edilen işlem ve olayları aslına uygun bir şekilde temsil etmesi gereklidir.Birçok finansal verinin işlem ve olayları uygun bir şekilde yansıtmama riski taşıdığı bilinmektedir. Ancak bu durum taraflı olmaktan ziyade ölçülecek işlem ve olayların ya da ölçüm ve sunum tekniklerinin belirlenmesinde karşılaşılan zorluklardan kaynaklanır. Bazı durumlarda ise ilgili kalemin finansal etkilerinin ölçülmesi belirsiz olabilir ve bunun sonucunda işletme ilgili kalemi finansal tablolarına almayabilir. Finansal tabloların açıklanmasında gereksiz gecikmeler olabilir, böyle bir durumda bilgi ihtiyaca uygun olma özelliğini kaybedebilir. İşletmelerin yönetimi, bilgileri kısa süre içerisinde açıklama ile güvenilir olması arasında bir denge sağlamak zorundadır. İhtiyaç duyulan bilginin kısa süre içerisinde sunulması için işlem ve olayların tüm yönlerine ilişkin bilgiler edinilmeden diğer bir ifadeyle güvenilirliliğini etkileyecek veya zedeleyecek mali tabloların kamuya açıklanması gerekebilir. Bunun tersi durumunda gecikme halinde mali tablolardaki bilgiler kullanıcılar için anlamı azalabilir. Bilginin zamanında sunulması bu açıdan önem arz eder. Güvenirlilik ve ihtiyaca uygunluk arasında denge kurmada mali tablo kullanıcılarının ekonomik karar alma ihtiyaçları en iyi şekilde karşılama noktasında önem verilmelidir.


Mali tabloların güvenilirliliği pek çok açıdan önem arz etmektedir. İşletme yöneticilerinin alacakları kararlar,  yapılması düşünülen veya yapılacak yatırımlar, ortaklara dağıtılacak temettü tutarları ve işletmenin başka firma tarafından satın alınması, işletmeye üçüncü kişilerin kredi açmaları ve birçok nedenlerden ötürü mali tabloların güvenirliliği hem işletme hem de karar alma gereksinimi duyanlar açısından büyük önem arz etmektedir. Kararların doğru alınabilmesi açısından mali tabloların doğru ve güvenilir bilgiler içermesi kaçınılmazdır.