SGK´ya Borçlu İşverenlere Tecil ve Taksitlendirme İmkânı

Ferdi Asım Hellaç 23 Kasım 2018 Diğer Makaleleri 1562 -A+

Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) olan yükümlülüklerini süresinde yerine getirmiş olan, ancak 1.1.2018 tarihi itibarıyla son bir yıl içinde borçlarını ödeyememiş olan uyumlu prim borçlularının borçlarını gecikme zammı ve gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE oranlarıyla basit usulde güncelleştirilerek zor durum derecesine göre taksitlendirerek ödeyebilmelerine imkân getirilmiştir.

Uygulamadan yararlanmak için aşağıdaki hususların gerçekleşmiş olması;

a)    Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak,

b)   SGK´da en az 3 yıl önce tescil edilmiş bir işyerinin bulunması,

c)    SGK ünitesinde işyerlerinin tamamında son 3 yıl içinde verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgelerinin ve muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin süresinde verilmiş olması,

d)    Borcun talep tarihinden geriye doğru son 1 yıllık döneme ait olması,

e)    Mali açıdan çok zor durumun bulunması,

f)     Sigortalı çalıştırma yönünden faal işveren olması ya da borcun 4/B´den (Bağ-Kur) kaynaklanması halinde sigortalılığın devam ediyor olması,

gerekmektedir.

1.1.2018 tarihinden itibaren vadesi gelen sosyal güvenlik primleri, işsizlik sigortası primleri ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesi (Vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili) kapsamında tecil ve taksitlendirilebilecektir. Borç türleri için ayrı ayrı değil borcun tamamı için tecil talebinde bulunulması gerekmektedir.

6183 sayılı Kanunun 48. maddesi (tecil) ile 48/A (Vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili) maddesine göre tecil edilen veya özel kanunlara göre ödeme planına bağlanan borcun bulunması 48/A maddesinden yararlanılmasına bir engel teşkil etmemektedir.

6183 sayılı Kanunun 48/A maddesinden yararlanmak isteyen borçluların, bağlı oldukları sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine yazılı olarak başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Birden fazla dosyası olan borçlular işyerlerinin bulunduğu işyerinin işlem gördüğü SGK´ya ayrı ayrı başvuru yapmaları gerekmektedir.

Asıl Kurum borçlusu (gerçek veya tüzel kişi) dışında kalan; şirket ortakları, üst düzey yöneticiler, kanuni temsilciler ve kefiller gibi Kurum borçlusu sayılan kişiler sorumlu oldukları tutarlar için 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesi hükmünden yararlanamayacaktır.

Borçluların mali tablo analizleri (zor durum) SGK´nın denetim yetkisi saklı olmak şartıyla serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerce yapılacaktır. Kasten gerçeğe aykırı rapor düzenleyenler oluşan SGK zararından borçlu ile müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulacaklardır.

Yapılandırma kanunlarının bir alternatifi olan ve kişisel yapılandırma olarak da tanımlayabileceğimiz bu düzenlemeyle yükümlülüklerini süresinde yerine getirmiş olmasına rağmen borçlarını ödeyemeyen işverenler için kolaylıklar getirmektedir.

23.11.2018
Ferdi Asım Hellaç
Mali Müşavir