Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
rajibraj

2024 Yılı Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri

  • 457 01 Eylül 2023, 09:42

31 Ağustos 2023 tarih 32295 Sayılı Resmi Gazete'de  yayımlanan Tebliğ ile "2024 Yılı İçin Binaların Normal İnşaat Maliyet Bedelleri" belirlenmiştir. 

İlgili tebliğ aşağıdaki gibidir;

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi değerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile aynı maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan 29/2/1972 tarihli ve 7/3995 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük hükümlerinden yararlanmak suretiyle hesaplanan bedel olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, emlak vergisine esas olmak üzere 2024 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.

Tebliğ olunur.

Ek:
2024 Yılı İçin Binaların Normal İnşaat Maliyet Bedellerini Gösterir Cetvel

Ferdi Asım Hellaç
Mali Müşavir