Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
rajibraj

Asgari işçilik uygulamasında değişiklik yapıldı

  • 693 28 Haziran 2022, 11:36

İhale konusu işler ile özel nitelikteki inşaat işyerlerinden özetle ilişiksiz belgesi verilmesine konusu işlerle ilgili olarak yapılan asgari işçilik uygulamalarında aşağıda belirtilen değişiklikler yapıldı.

ÖZET

1) Asgari işçilik hesaplaması sonucu hesaplanan ve ödenmesi için işverene tebliğ edilen borcun tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde ödenmemesi, hesaplanan borca değişik nedenlerden dolayı itiraz edilmesi halinde söz konusu iş müfettiş incelemesine tabi tutularak rapora bağlanacak, rapora göre fark işçilik tespit edilmezse ilişiksizlik belgesi verilecek, fark işçilik tespit edilirse 1 ay içerisinde ödenmek üzere işverene tebliğ edilecektir.

2) Savunma, güvenlik veya istihbarat alanları ile ilişkili olduğuna veya gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine Cumhurbaşkanı veya ilgili bakanlık tarafından karar verilen veya mevzuatı uyarınca sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gereken veya devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren hallerle ilgili olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri dolayısıyla asgari işçilik değerlendirmesi yapılmayacaktır.

3) İhale sözleşme veya şartnamesinde ihale konusu işte çalışacak kişi/gün sayısının belli olması halinde, ihale konusu işte çalıştırılması gereken kişi/gün sayısı kadar SGK’ ya bildirim yapıldığının anlaşılması halinde incelemeye gidilmeksizin SGK’ya borcunun da bulunmaması halinde ilişkisizlik belgesi verilecektir.

4) İhale sözleşme veya şartnamesinde ihale konusu işte çalışacak kişi/gün sayısının belli olmaması halinde, ihale konusu işin yapıldığı süre zarfında devamlı mahiyetteki işyerinden SGK’ ya bildirilmiş olan sigorta primine esas kazanç tutarı, ihale konusu işte kimlerin çalıştığının ihale makamınca SGK’ya ismen bildirilmesi halinde ise sadece bu kişilerin kazançları SGK’ya bildirilmiş kazanç tutarı olarak dikkate alınarak, araştırma işlemi yapılacak araştırma işlemi sonucunda, ihale konusu işin yapıldığı dönemde SGK’ya yeterli işçilik bildiriminde bulunulduğunun anlaşılması halinde, denetim elemanı incelemesine gönderilmeksizin ihale konusu işin yapıldığı döneme ilişkin borcunun da bulunmaması halinde işverene ilişiksizlik belgesi verilecektir.

5) Defter ve belge tutmakla yükümlü olmayan işverenlerce yapılan bina tamirat, tadilat, tesisat, güçlendirme ve yıkım işlerinde, işverenin SGK’ya borcu bulunmaması, ihbar, şüphe veya şikâyetin olmaması halinde araştırma işlemi yapılmayacaktır.

6) Ruhsata tabi olan tadilat, tamirat, tesisat ve benzeri işlerde söz konusu işlerin ilave m² artışı ihtiva etmemesi halinde, yapılan işin maliyetine yapılan işin asgari işçilik oranının %25 eksiği uygulanmak suretiyle araştırma işlemi yapılacaktır. Yapılan tadilatın metrekaresinin ruhsatta belirtilmemesi veya yazı ile bildirilmemesi halinde, keşif bedeli, yapı denetim firması tarafından bildirilen maliyet bedeli üzerinden araştırma işlemi yapılacaktır. Maliyet bedelinin tespit edilememesi halinde, maliyet bedeli yapılacak denetim sonucunda tespit edilerek araştırma işlemi yapılacaktır. Defter ve belge tutmakla yükümlü olmayan işverenlerce yapılan, ruhsata tabi olan veya olmayan bina tadilat, tamirat, tesisat ve benzeri işler için SGK’ya borcu olmaması, ihbar, şüphe veya şikâyetin bulunmaması halinde işyeri dosyası tasfiye edilecek, ihbar, şüphe veya şikâyet bulunması halinde ise müfettiş veya sosyal güvenlik denetmeni marifetiyle inceleme yapılarak düzenlenecek rapora göre işlemler tamamlanacaktır.

7) SGK’ ya tescil edilmemiş veya tescil edilmiş olmakla birlikte işçilik bildiriminde bulunulmamış olan ihale konusu işler ile özel nitelikteki bina inşaatı işyerlerinde asgari işçilik oranında eksiltme yapılmadan araştırma işlemi yapılacaktır.

8) İşverenlerden biten bir binanın bağımsız bölümlerini satın alanlar, bunu kanıtlamaları kaydıyla ve istekleri halinde, satın alınan bağımsız bölüme düşen cari prim tutarı ile asgari işçilik tutarını ödeme tarihine kadar hesaplanacak gecikme zamları ile birlikte ödemeleri halinde bağımsız bölüme ilişkin olarak ilişiksizlik belgesi alabileceklerdir.

9) Tek yapı ruhsatı ile birden fazla blok inşaatı yapılması ve işverence talep edilmesi halinde, bitirilen her bir blok için ayrı asgari işçilik araştırma işlemi yapılarak her bir blok için ayrı ilişiksizlik belgesi alınabilecektir.

10) İhale konusu işler ile özel nitelikteki inşaat işyerlerinden yapılan araştırma işlemi sonucunda tespit edilen ve SGK’ya bildirilmediği anlaşılan asgari işçilik miktarı üzerinden hesaplanan prim tutarı, aksine bir tespit olmaması hâlinde, faaliyet süresinin son ayına mal edilerek tahakkuk ettirilmek suretiyle gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ödenmek üzere işverene tebliğ edilecek, işverence borcun tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi veya itirazda bulunulmaması halinde borç kesinleşecek ve işlemler sonuçlandırılacaktır.

SGK’nın Sosyal Güvenlik Müfettişlerince/serbest muhasebeci malî müşavirler ile yeminli malî müşavirlerce yapılan tespitlere istinaden tebliğ edilen prim borcuna karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde itiraz edilmemesi halinde borç kesinleşecektir.

ASGARİ İŞÇİLİK HESAPLAMALARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

İhale konusu işler ile özel nitelikteki inşaat işyerlerinden özetle İlişiksizlik belgesi verilmesi iş ve işlemlerine ilişkin SGK tarafından 2011/13 sayılı genelge yayımlanmış ancak SGK bu genelgede değişik gerekçeler nedeniyle değişiklik yapmıştır. Aşağıda bu değişiklikler açıklanmıştır.

Tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde belirlenen tutarın ödenmemesi, SGK ünitesince hesaplanan borca işverence faturalı işçilik ödemeleri, fatura mukabili iş yaptırılması, işin kısmen devamlı işyeri sigortalıları ile yapılması veya Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamı dışındaki kişilerin çalışması nedeniyle itiraz edilmesi halinde söz konusu iş incelenmek üzere Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının ilgili Grup Başkanlığına gönderilerek, işyeri kayıt ve belgelerinin incelemeye ibrazından itibaren müfettiş tarafından 3 ay içerisinde düzenlenecek raporda fark işçilik tespit edilmezse ilişiksizlik belgesi verilecektir. Fark işçilik tespit edilirse 1 ay içerisinde ödenmek üzere işverene tebliğ edilecektir.

4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendinde belirtilen; savunma, güvenlik veya istihbarat alanları ile ilişkili olduğuna veya gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine Cumhurbaşkanı veya ilgili bakanlık tarafından karar verilen veya mevzuatı uyarınca sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gereken veya devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren hallerle ilgili olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri dolayısıyla asgari işçilik değerlendirmesi yapılmayacaktır.

İhale sözleşme veya şartnamesinde ihale konusu işte çalışacak kişi/gün sayısının belli olması halinde, ihale konusu işte çalıştırılması gereken kişi/gün sayısı kadar SGK’ya bildirim yapıldığının anlaşılması halinde, ihale konusu işin devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yapılıp yapılmadığının tespiti için ayrıca denetim elemanı incelemesine gidilmeksizin işverenin ihale konusu işin yapıldığı döneme ilişkin olarak SGK’ ya borcunun da bulunmaması halinde ilişkisizlik belgesi verilecektir.

İhale sözleşme veya şartnamesinde ihale konusu işte çalışacak kişi/gün sayısının belli olmaması halinde, ihale konusu işin yapıldığı süre zarfında devamlı mahiyetteki işyerinden SGK’ ya bildirilmiş olan sigorta primine esas kazanç tutarı, ihale konusu işte kimlerin çalıştığının ihale makamınca SGK’ya ismen bildirilmesi halinde ise sadece bu kişilerin kazançları SGK’ya bildirilmiş kazanç tutarı olarak dikkate alınarak, bildirilmesi gereken sigorta primine esas kazanç tutarının altında olup olmadığı geçici mahiyetteki işyeri dosyalarındaki araştırma işleminde olduğu gibi araştırılarak, bu şekilde yapılacak araştırma işlemi sonucunda, ihale konusu işin yapıldığı dönemde SGK’ya yeterli işçilik bildiriminde bulunulduğunun anlaşılması halinde, denetim elemanı incelemesine gönderilmeksizin ihale konusu işin yapıldığı döneme ilişkin borcunun da bulunmaması halinde işverene ilişiksizlik belgesi verilecektir.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 111 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasında, defter ve belge tutma yükümlülüğü bulunmayan işverenler tarafından yapılan ve ihale konusu olmayan bina tamirat, tadilat, tesisat, güçlendirme ve yıkım işlerinde araştırma işlemi yapılmayacağı öngörülmüştür.

Buna göre, defter ve belge tutmakla yükümlü olmayan işverenlerce yapılan bina tamirat, tadilat, tesisat, güçlendirme ve yıkım işlerinde, işverenin SGK’ya borcu bulunmaması, ihbar, şüphe veya şikâyetin olmaması halinde araştırma işlemi yapılmaksızın işyeri dosyası işlemden kaldırılacaktır.

Ruhsata tabi olan tadilat, tamirat, tesisat ve benzeri işlerde söz konusu işlerin ilave m² artışı ihtiva etmemesi halinde, bu tür işler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca birim metre kare maliyet bedeli yayımlanmamış olduğundan, öncelikle yapılan işin maliyetinin tespit edilmesi ve sonrasında bu maliyete yapılan işin asgari işçilik oranının %25 eksiği uygulanmak suretiyle yapılacak araştırma işleminin sonucuna göre ilişiksizlik belgesi verilmesi gerekmektedir.

Ruhsata tabi olan tadilat, tamirat, tesisat ve benzeri işlerde söz konusu işlerin ilave m² artışı ihtiva etmemesi halinde, ruhsat vermeye yetkili merciler tarafından yapılan tadilatın metrekaresinin ruhsatta belirtilmesi veya yazı ile bildirilmesi şartıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan Mimarlık Ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ'de belirtilen birim maliyet bedeli esas alınarak hesaplanacaktır. Yapılan tadilatın metrekaresinin ruhsatta belirtilmemesi veya yazı ile bildirilmemesi halinde, keşif bedeli, yapı denetim firması tarafından bildirilen maliyet bedeli üzerinden araştırma işlemi yapılacaktır. Maliyet bedelinin tespit edilememesi halinde, maliyet bedeli yapılacak denetim sonucunda tespit edilerek araştırma işlemi yapılacaktır.

Defter ve belge tutmakla yükümlü olmayan işverenlerce yapılan, ruhsata tabi olan veya olmayan bina tadilat, tamirat, tesisat ve benzeri işler için SGK’ya borcu olmaması, ihbar, şüphe veya şikâyetin bulunmaması halinde işyeri dosyası tasfiye edilecek, ihbar, şüphe veya şikâyet bulunması halinde ise müfettiş veya sosyal güvenlik denetmeni marifetiyle inceleme yapılarak düzenlenecek rapora göre işlemler tamamlanacaktır.

Defter ve belge tutmakla yükümlü olan işverenlerce yapılan ancak ruhsata tabi olmayan tadilat, tamirat, tesisat ve benzeri işlerde maliyet bedeli sosyal güvenlik denetmeni tarafından tespit edilecektir.

Defter ve belge tutmakla yükümlü olmayan işverenlerce yapılan, ruhsata tabi olan veya olmayan bina tadilat, tamirat, tesisat ve benzeri işler için SGK’ya borcu olmaması, ihbar, şüphe veya şikâyetin bulunmaması halinde işyeri dosyası tasfiye edilecek, ihbar, şüphe veya şikâyet bulunması halinde ise müfettiş veya sosyal güvenlik denetmeni marifetiyle inceleme yapılarak düzenlenecek rapora göre işlemler tamamlanacaktır.

Gerek ihale konusu gerekse özel nitelikteki inşaat işyerlerinden dolayı işin başlayıp bittiği tarihler üzerinde durulmaksızın, ön değerlendirme/araştırma işlemi henüz yapılmamış olan işyerleri hakkında, SGK ünitesince araştırma işleminin yapılmasına imkân veren bilgilerin/belgelerin (başlama-bitiş tarihleri, ihale konusu işe ait istihkak tutarı, işe ait asgari işçilik oranı, inşaatın yüzölçümü, yapı sınıf veya grubu gibi bilgiler) öncelikle resmi makamlarla yapılacak yazışmalar sonucu alınmış olan bilgi/belgelere göre, özel nitelikteki inşaatlarda da metrekare ayrımı yapılmaksızın asgari işçilik oranında eksiltme yapılmadan araştırma işlemi yapılmaktadır.

Gerek ihale konusu gerekse özel nitelikteki inşaat işyerinin tescil edilmemesi durumunda, aksine bir tespit yoksa işverenden sigortalı işe giriş ve sigortalı işten ayrılış bildirgesi ile aylık prim ve hizmet belgesi istenilmemesi, bu belgelerden dolayı idari para cezası uygulanmayacak ancak işyeri bildirgesinin yasal süresinde verilmemesi nedeniyle idari para cezası uygulanacaktır.

Araştırma işlemi sonucunda tespit edilen fark işçilik tutarı faaliyetin son ayına mal edilerek işverene tebliğ edilmektedir. İşverence borcun tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde itiraz edilmemesi halinde, borç kesinleşerek işlemler sonuçlandırılmaktadır.

İşverenlerden, biten bir binanın bağımsız bölümlerini satın alan bazı kişiler, işveren konumunda olmamalarına karşılık satın aldıkları bölümler için yapı kullanma izin belgesi alabilmek amacıyla SGK’ ya başvurarak ilişiksizlik belgesi istemekte, ancak işveren konumunda olmamalarına ve işverenin SGK’ya borçlu bulunmasına bağlı olarak, bunlara ilişiksizlik belgesi verilmemektedir. SGK, bu kişilerin mağdur olmaması ve ayrıca işverenlerin inşaat işyerlerinden dolayı SGK’ya olan prim borçlarının kısmen de olsa tahsiline olanak sağlanması açısından, işverenlerden biten bir binanın bağımsız bölümlerini satın alanlara, bunu kanıtlamaları kaydıyla ve istekleri halinde, ilişiksizlik belgesi verilebilmesini uygun bulmuştur.

Ancak, bunun için ödeme tarihine kadar hesaplanacak gecikme zamları ile birlikte hem prim borcunun, hem de araştırma işlemi sonucunda hesaplanan fark işçilik tutarının, satın alınan bağımsız bölüme düşen kısmının, ilişiksizlik belgesi isteyen kişilerce işveren nam ve hesabına ödenmiş olması gerekmektedir.

Söz konusu tutarların satın alınan bağımsız bölüme düşen kısmı ise, prim borcu için ayrı, varsa fark işçilik tutarı için ayrı olmak üzere, bunlara ilişkin tutarların yapının tüm alanına bölünmesiyle çıkan rakamın bağımsız bölümün alanı ile çarpılması sonucu bulunmaktadır.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi veya İnşaat Yapım Sözleşmesine istinaden tescili yapılmış ancak tamamı ikmal edilmemiş inşaatın bağımsız bölümlerinden yer satın alanların, inşaatın yapılmayan kısımlarının tam tespitinin yapılmış olması kaydıyla, tescil edilen ilk dosyadan inşaatın yapılan kısımla ilgili hesap edilecek prim borcu ile fark işçilik borçlarının hissesi oranında ve daha sonra adına tescil edilen inşaatın kalan kısımlarına ait prim ve fark prim borçlarının ödenmesi kaydıyla ilişiksizlik alabileceklerdir.

Tek yapı ruhsatı ile birden fazla blok inşaatı yapılması ve işverence talep edilmesi halinde, bitirilen her bir blok için ayrı asgari işçilik araştırma işlemi yapılabilir ve her bir blok için ayrı ilişiksizlik belgesi verilebilir. Bu durumda özel nitelikteki inşaatın tamamı bitirildiğinde ayrıca inşaatın yapı ruhsatında mevcut toplam metrekare üzerinden ön inceleme değerlendirme işlemi yapılmayacaktır. Dolayısıyla daha önce bitirilen ve ilişiksizlik belgesi verilen inşaatların yüzölçümleri ile bu kısımlar için bildirilen prime esas kazanç tutarları (PEK)son değerlendirmede dikkate alınmayacaktır.

ÖRNEK:
AA İnşaat Ltd. Şti. tarafından Toplam 6000 m² ve III-B yapı sınıf ve grubunda yer alan A, B, ve C bloklarından oluşan özel bina inşaatına 1.3.2002 tarihinde başlanılmıştır. İşveren tarafından 1.12.2003 tarihli dilekçe ile 2000 m² inşaat alanlı A bloğun inşaatının tamamlandığı beyan edilerek kısmi ilişiksizlik başvurusunda bulunulmuştur.

A Blok İçin: (2000 m²)

2002 yılı PEK bildirimi 10.000 TL

2003 yılı PEK bildirimi 40.000 TL

                                     +           

                                        50.000 TL’dir.

Bir önceki yıl olan 2002 Yapı Yaklaşık Birim Maliyeti 231 TL ve 2000 m² esas alınarak hesaplanan SGK’ ya bildirilmesi gereken asgari işçilik tutarı (2000*231*6,75/100) = 31.185 TL’dir.

Bildirilmesi gerek tutar (31.185 TL) ile 1.12.2003 tarihine kadar bildirilen tutar (50.000 TL) karşılaştırıldığında (50.000 – 31.185 = 18.815 TL) yeterli bildirim olduğu ve 1.12.2003 tarihi itibariyle özel nitelikteki inşaat işyerinden borcu bulunmadığından 2000 m² inşaat alanlı A blok için kısmi ilişiksizlik belgesi verilmiştir.

B Blok İçin: (2000 m²)

İnşaatına 1.3.2002 başlanılan 2000 m²’lik B blok 31.12.2005 tarihinde bitirilmiş ve işverenin kısmi ilişiksiz talebi üzerine fark işçilik hesaplaması aşağıdaki gibi yapılmıştır:

2002 yılı PEK tutarı     10.000 TL

2003 yılı PEK tutarı     50.000 TL

2004 yılı PEK tutarı     30.000 TL

2005 yılı PEK tutarı     40.000 TL

                                     +           

                                      130.000 TL’dir.

Bir önceki yıl olan 2004 Yapı Yaklaşık Birim Maliyeti 322 TL ve 2000 m² esas alınarak hesaplanan SGK’ ya bildirilmesi gereken asgari işçilik tutarı (2000*322*6,75/100) = 43.470 TL’dir. 31.12.2005 tarihine kadar SGK’ya bildirilen PEK tutarı 130.000 TL’den 1.12.2003 tarihinde A blok için yapılan araştırma işleminde esas alınan PEK tutarı 31.185 TL bu tutardan düşülerek (130.000-31.185=98.815 TL) B blok için SGK’ya bildirilen PEK tutarı bulunur.

Bildirilmesi gerek tutar (43.470 TL) ile 31.12.2005 tarihine kadar bildirilen tutar (98.815 TL) karşılaştırıldığında (98.815 TL – 43.470 TL = 55.345 TL fazla bildirim) yeterli bildirim olduğu ve 31.12.2005 tarihi itibariyle özel nitelikteki inşaat işyerinden borcu bulunmadığından 2000 m² inşaat alanlı B blok için kısmi ilişiksizlik belgesi verilmiştir.

Daha sonra işveren 2.1.2006 tarihinde inşaata ara verdiğini SGK’ ya bildirmiştir.

C Blok İçin: (2000 m²)

2.3.2021 tarihinde inşaatın kalan kısmının yapımına başlanılmış ve 6.5.2022 tarihinde inşaatın tamamı bitirilerek ilişiksizlik belgesi talebinde bulunulduğu varsayıldığında;

2002 yılı PEK tutarı

10.000 TL

2003 yılı PEK tutarı

50.000 TL

2004 yılı PEK tutarı

30.000 TL

2005 yılı PEK tutarı

40.000 TL

2021 yılı PEK tutarı

17.000 TL

2022 yılı PEK tutarı

20.000 TL

                                      +          

                                        167.000 TL’dir.

Özel nitelikteki inşaat işinin tamamının bitmesi halinde, daha önce bitirilen ve ilişiksizlik belgesi verilen inşaatların yüzölçümleri ile bu kısımlara isabet eden PEK tutarları son değerlendirmede dikkate alınmayacağından 4.000 m² ve daha önce kısmi ilişiksizlik belgesi verilen A ve B bloklar için SGK’ ya bildirilmesi geren PEK tutarı 74.655 TL SGK’ya bildirilen toplam PEK tutarından düşülecektir. (167.000-74.655 =92.345 TL)

Bir önceki yıl olan 2021 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyeti 1.800 TL ve (6000-4000) 2000 m² esas alınarak hesaplanan SGK’ya bildirilmesi gereken asgari işçilik tutarı (2000*1.800*6,75/100) = 243.000 TL’dir. 6.5.2022 tarihine kadar C blok için SGK’ ya bildirilen toplam PEK tutarı 92.345 TL’den SGK’ ya bildirilmesi gereken tutar düşülerek (92.345 – 243.000 = -150.655 TL) bulunan tutar üzerinden hesap edilen fark prim borcunun ödenmesi halinde inşaatın tamamı için ilişiksizlik belgesi verilecektir.

Tek yapı ruhsatı ile bir blok olarak yapılacak inşaatların bitirilen kısımları için ayrı ayrı ilişiksizlik belgesi istenilmesi halinde ilk ilişiksizlik belgesi verildikten sonra müteakip ilişiksizlik belgesi verilmesi aşamasında asgari işçilik ön değerlendirmesi işleminde daha önce ilişiksizlik belgesi verilen kısımlar da hesaplamaya dahil edilecektir.

İhale konusu işler ile özel nitelikteki inşaat işyerlerinden yapılan araştırma işlemi sonucunda tespit edilen ve SGK’ ya bildirilmediği anlaşılan asgari işçilik miktarı üzerinden hesaplanan prim tutarı, aksine bir tespit olmaması hâlinde, faaliyet süresinin son ayına mal edilerek tahakkuk ettirilmek suretiyle gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ödenmek üzere işverene tebliğ edilmektedir. İşverence borcun tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi veya itirazda bulunulmaması halinde borç kesinleşir ve işlemler sonuçlandırılmaktadır.

SGK’nın Sosyal Güvenlik Müfettişlerince/serbest muhasebeci malî müşavirler ile yeminli malî müşavirlerce yapılan tespitlere istinaden tebliğ edilen prim borcuna karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde itiraz edilmemesi halinde borç kesinleşmektedir.

SGK’nın Sosyal Güvenlik Müfettişlerince işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarının tespitine ilişkin düzenlenen Asgari İşçilik İnceleme Raporlarına işverenlerce süresi içinde yapılan itirazlar, Prim Tahakkuk İtiraz Komisyonunca değerlendirilerek reddedilmesi halinde kesinleşmektedir. Ancak SGK ünitesince, Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 82 nci maddesinin (b) bendinin dördüncü alt bendinde belirtilen maddi hata ya da mevzuata açık aykırılık gibi hususların tespit edilmesi halinde itiraz, gerekçesi ile birlikte Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gönderilerek Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının görüşü doğrultusunda işlem yapılmaktadır.

Serbest muhasebeci malî müşavirler ile yeminli malî müşavirler tarafından işyeri kayıtlarının incelenmesi sonucunda düzenlenen raporlara yapılan itirazlar hakkında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirlerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılmaktadır.

SGK’nın denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca inceleme yapılmasına başlandıktan sonra inceleme sonucuna göre işlem yapılır. Ancak, denetim ve kontrole başlanmakla birlikte, işverenin borcu ödeyeceğine ilişkin SGK’ ya yazılı taahhüdünü içeren başvurusu üzerine, ünitenin bu isteği ön kabulü, SGK ünitesin tarafından denetim isteminin geri çekilmesi talebinin ilgili Grup Başkanlığı’nın veya SGK’nın denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının uygun bulması koşuluyla inceleme durdurularak ve borç kesinleşmektedir.

Saygılarımla,
Ferdi Asım Hellaç
Mali Müşavir

SGK Genelgesi 2022/11 – 2011/13 Sayılı Genelge