Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
rajibraj

Evlerde Üretilen Ürünlerin İnternet Üzerinden Satışında Esnaf Muaflığına İlişkin Rehber

  • 360 02 Şubat 2023, 14:00

Giriş

Bu Rehberde; bir işyeri açmadan ve sanayi tipi ya da seri imalat yapabilen makine ve materyal kullanmadan, evlerinde kendi el emekleri ile imal ettikleri ürünleri internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanların, esnaf muaflığından faydalanabilmesi için kapsamı ve şartları,  tevkifat uygulaması, belgelendirme ve bankalar tarafından yapılacak işlemlere ilişkin açıklamalara ve örneklere yer verilmiştir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde; vergiden muaf esnafa ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Bu maddede kimlerin esnaf muaflığından faydalanabilecekleri, hangi işlerin muafiyet kapsamında değerlendirilebileceği ve muafiyetin nasıl uygulanacağı ilgili Kanunun maddesinde bentler halinde sayılmıştır.

Vergiden muaf esnaf uygulaması, gelirleri genelde el emeğine dayalı olan, çok küçük çapta iş yapan ticaret ve sanat erbaplarının gelirlerini vergi dışında bırakan bir uygulamadır. Esnaf muafiyeti ile düşük gelir grubunda bulunan esnafın ekonomik ve sosyal yönden desteklenerek vergi adaletinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Evlerde üretim yapan küçük üreticilerin ürünlerinin elektronik ortamda satışını teşvik etmek amacıyla; 7162 sayılı Kanun ile 30/1/2019 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendine “işyeri açmaksızın” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarı, ilgili yıl için geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarından fazla olmamak üzere, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden” ibaresi eklenmiş olup düzenlemeye ilişkin ayrıntılı açıklamalara 306 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer verilmiştir.

Bu düzenlemeye göre, evlerinde kendi el emekleri ile imal ettikleri ürünleri bir işyeri açmaksızın internet üzerinden satan kişiler de esnaf muaflığından yararlanmaya başlamışlardır.

Bu değişiklik sonrasında ise; 7256 sayılı Kanun ile 1/1/2021 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına (10) numaralı bent eklenmiştir. Ayrı bir iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satmaları halinde esnaf muaflığından faydalanmaları mümkün hale getirilmiştir. Bu düzenlemeye ilişkin ayrıntılı açıklamalara 314 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer verilmiştir.

Evlerde üretilen ürünlerin internetten satışında esnaf muaflığından; Gelir Vergisi Kanununun vergiden muaf esnafı düzenleyen 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) ve (10) numaralı bentleri kapsamında faydalanılmaktadır. Rehberde, evlerde üretilen ürünlerin internet ve benzeri ortamlarda satışında esnaf muaflığının nasıl uygulanacağı iki bölüm olarak açıklanmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM
GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 9 UNCU MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (6) NUMARALI BENDİ KAPSAMINDA
EVLERDE ÜRETİLEN ÜRÜNLERİN SATIŞINDA ESNAF MUAFLIĞI

1.   Esnaf Muaflığından Yararlanma Şartları Nelerdir?

Bu muaflıktan faydalanılabilmesi için;

- Oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamûlleri, kırpıntı deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünler kapsamında olması,
-
Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü vb. ve aletler hariç olmak üzere, sanayi tipi ve ya seri üretim yapabilen makine ve aletler kullanılmaması,
- Dışarıdan işçi çalıştırılmaması,
- Ürünlerin işyeri açmaksızın satılması,
- Ürünlerin, pazar takibi suretiyle satılmaması,
- Ürünlerin ticari, zirai ve ya mesleki faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri kermes, festival ve panayırlarda satılmaması,
- Ticari, zirai ve ya mesleki kazancı dolayısı ile gerçek usulde gelir vergisine tabi olunmaması,
- Faaliyetin, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapılmaması,

gerekmektedir.

Ürünlerin; ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri hariç olmak üzere, düzenlenen kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satılması muaflıktan faydalanmaya engel değildir.

2.   Evlerde Üretilen Ürünlerin İnternet ve Benzeri Ortamlarda Satışı Mümkün mü?

Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında esnaf muaflığından faydalananların, evlerde imal ettikleri ürünleri, internet ve benzeri elektronik ortamlarda da satmaları halinde esnaf muaflığından faydalanmaları mümkündür.

Bu muaflıktan faydalanılabilmesi için, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarının ilgili yıl içinde geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarını (2023 yılı için 120.096 TL’yi) aşmaması gerekmektedir.

Ürünlerin İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satılması durumunda, satış tutarının ilgili yıl içinde geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması şartı, her bir ürün cinsi için ayrı ayrı değil, tüm ürünlerin toplam satış tutarı için geçerlidir.

Satışların bir kısmının internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden, bir kısmının muafiyet kapsamında diğer şekillerde yapılması halinde, satış tutarının ilgili yıl içinde geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması şartı, sadece internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan satışlar için geçerli olup, diğer şekillerde yapılan satışlarda tutar sınırlaması bulunmamaktadır.

3.   Muafiyet Şartlarını Sağlamadığı Tespit Edilenler İçin Mükellefiyet Ne Zaman Başlar?

İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yıl içerisinde yapılan satışların ilgili yılda geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarını geçmesi halinde, esnaf muafiyeti kaybedilecek ve izleyen takvim yılı başı itibarıyla gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilecektir.

Örnek 1: Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında esnaf muaflığından yararlanan Bayan (A), evinde ürettiği tarhana, erişte ve mantıları, kamu kurumlarınca düzenlenen kermes, festival, panayırlarda ve internet üzerinden satışa aracılık eden bir platform aracılığıyla satmaktadır.

Bayan (A)’nın, 2023 takvim yılında internet üzerinden yapmış olduğu satış tutarı 30.000 TL, diğer satış tutarı ise 80.000 TL’dir.

Bayan (A), internet üzerinden yapmış olduğu satış tutarı olan 30.000 TL, 2023 yılı için belirlenen yıllık asgari ücretin brüt tutarı olan 120.096 TL’yi aşmadığından, muafiyetten faydalanmaya devam edecektir.

Örnek 2: Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında esnaf muaflığından yararlanan Bay (B), evinde ürettiği hediyelik turistik eşyaları belediye tarafından belirlenen geçici bir stantta ve internet üzerinden satmaktadır.

Bay (B)’nin 2023 takvim yılında internet üzerinden yapmış olduğu satış tutarı 130.000 TL, diğer satış tutarı ise 15.000 TL’dir.

Bay (B), internet üzerinden yapmış olduğu satış tutarı olan 130.000 TL, 2023 yılı için belirlenen yıllık asgari ücretin brüt tutarı olan, 120.096 TL’yi aştığından, muafiyetini kaybedecek ve 1/1/2024 tarihinden itibaren gelir vergisi mükellefi olacaktır.

4.   Evlerde Üretilen Ürünlerin Satışında Vergi Tevkifatı Yapılacak mı?

Tevkifat yapmakla sorumlu olanlar tarafından, Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında, vergiden muaf esnaftan internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden veya muafiyet kapsamında diğer şekillerde satın alınan mallar için yapılan ödemeler üzerinden, aynı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (13) numaralı bendinin (a) alt bendi uyarınca %2 oranında tevkifat yapılması gerekmektedir.

5.   Evlerde Üretilen Ürünlerin Satışında Belge Düzeni Nasıl Olmalıdır?

Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında esnaf muaflığından faydalananların mükellefiyet tesisi, belge düzenleme, defter tutma, beyanname verme gibi yükümlülükleri bulunmamaktadır. Bu muafiyetten yararlananların, kendilerine düzenlenen gider pusulalarını ve bu faaliyetleri ile ilgili olarak satın aldıkları mal ve giderlerine ilişkin belgelerini 213 sayılı Vergi Usul Kanununda öngörülen 5 yıllık süre boyunca saklamaları zorunludur.

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabı ve çiftçiler tarafından, Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında esnaf muaflığından yararlananlardan yapılan alışların 213 sayılı Kanunun 234 üncü maddesi kapsamında; gider pusulası veya bedelin banka, PTT A.Ş. veya 6493 sayılı Kanun kapsamında yetkilendirilmiş ödeme kuruluşları aracılığıyla ödenmesi halinde, bu kurumlarca düzenlenen belgeler (dekont, makbuz gibi) ile belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilenler haricindekiler tarafından esnaf muaflığından yararlananlardan yapılan alımlara ilişkin olarak 213 sayılı Kanun kapsamında belge düzenleme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Örnek 3: Gelir vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında esnaf muaflığından yararlanan Bayan (C), evinde ürettiği hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça ve yapma çiçekleri, kamu kurumlarınca düzenlenen kermes, festival, panayırlarda ve internet üzerinden satışa aracılık eden bir platform aracılığıyla satmaktadır.

Bayan (C), internet üzerinden ticari kazancı nedeniyle gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olan Bay (D)’ye 10.000 TL ve (E) A.Ş’ye 15.000 TL’lik satış yapmıştır.

Bay (D) ve (E) şirketi tarafından Bayan (C)’den satın alınan ürünlerin, gider pusulası ile belgelendirilmesi gerekmekle birlikte bedelin gider pusulası düzenleme süresi içerisinde banka aracılığıyla ödenmiş olması halinde söz konusu alımın gider pusulasında bulunması gereken bilgileri ihtiva eden banka dekontuyla    da belgelendirilebilmesi mümkündür. Ayrıca, yapılan ödemeler üzerinden %2 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

İKİNCİ BÖLÜM
GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 9 UNCU MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (10) NUMARALI BENDİ KAPSAMINDA
EVLERDE ÜRETİLEN ÜRÜNLERİN SATIŞINDA ESNAF MUAFLIĞI

1.  Esnaf Muaflığından Yararlanma Şartları Nelerdir?

 Bu muaflıktan faydalanılabilmesi için;

  • Ürünlerin işyeri açmaksızın satılması,
  • Sanayi tipi ve ya seri üretim yapabilen makine ve aletler kullanılmaması,
  • Ürünlerin sadece internet ve benzeri elektronik ortamdan satış yapılması,
  • İkametgâhlarının bulunduğu yerdeki tarha yetkili vergi dairesine başvurarak

“Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi” alınması,

  • Türkiye de kurulu bankalarda internetten yapılan satış gelirlerinin tahsilini ve bu gelirleri üzerinden tevkifat yapılmasını teminen bir ticari hesap açılması ve tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi,
  • Bir takvim yılında elde edilen hasılatın 2023 yılı için 000 Türk lirasını (323 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ) aşmaması,
  • Ticari, zirai ve ya mesleki kazancı dolayısı ile gerçek usulde gelir vergisine tabi olunmaması,
  • Faaliyetin, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapılmaması,

gerekmektedir.

Birden fazla ürün imal edilerek internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satılması durumunda, elde edilen hasılatın ilgili yıl içinde geçerli olan tutarı aşmaması şartı, her bir ürün cinsi için ayrı ayrı değil, tüm ürünlerden elde edilen toplam hasılat için geçerlidir.

2.  Satışların Bir Kısmının İnternet ve Benzeri Elektronik Ortamlar Üzerinden Bir Kısmının Diğer Şekillerde Yapılması Mümkün mü?

Bu muafiyetten faydalanılabilmesi için evlerde imal edilen ürünlerin münhasıran internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satılması şarttır. Satışların bir kısmının internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden, bir kısmının ise diğer şekillerde yapılması halinde bu bent kapsamında muafiyetten faydalanılması mümkün değildir. Şartların varlığı halinde ilgili maddenin (6) numaralı bentleri kapsamında esnaf muaflığından faydalanılması mümkündür.

3.  Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının (6) ve (10) Numaralı Bentlerinden Aynı Takvim Yılında Faydalanılması Mümkün mü?

Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) ve (10) numaralı bentlerinde düzenlenen muafiyetlerden aynı takvim yılında aynı anda faydalanılması mümkün değildir. Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında muafiyetten faydalananların internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yıl içerisinde yapılan satışların ilgili yılda geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarını geçmesi nedeniyle esnaf muafiyetini kaybedecek ve izleyen takvim yılı başı itibarıyla gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilecek olanlar, izleyen yıl Ocak ayının sonuna kadar Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde belirtilen şartları sağlamaları halinde, izleyen yılda bu bent kapsamında esnaf muaflığından faydalanabilecektir.

Örnek 4: Bayan (F), sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın evinde ürettiği ekmek, bazlama, kurabiye ve pasta ile reçel, salça ve turşu gibi ürünleri internet üzerinden satışa aracılık eden bir platform aracılığıyla satmaktadır.

Bayan (F) bu ürünlerin satışı dolayısıyla 2023 yılında Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında esnaf muaflığından faydalanmaktadır. Bayan (F)’nin internet üzerinden yapmış olduğu satış tutarı olan

140.000 TL, 2023 yılı için belirlenen yıllık asgari ücretin brüt tutarı olan 120.096 TL’yi aştığından, Bayan (F) izleyen takvim yılı başından itibaren (6) numaralı bent kapsamında muafiyetten faydalanamayacaktır.

Ancak Bayan (F), 2023 yılı Ocak ayının sonuna kadar Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde belirtilen şartları sağlaması kaydıyla, 2023 yılında internet ve benzeri alanlar üzerinden yapacağı satışları için (10) numaralı bent kapsamında esnaf muaflığından faydalanabilecektir.

4.    Bankalar Tarafından Yapılacak İşlemler ve Tevkifat Uygulaması Nedir?

Bankalar tarafından, Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen (10) numaralı bent hükmü kapsamında Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi ibraz edenlere, münhasıran internet ve benzeri elektronik ortamlarda yapılacak mal satışlarına ilişkin elde edilen hasılatın yatırılacağı ticari bir hesap açılacaktır.

Birden fazla bankada veya aynı bankanın değişik şubelerinde birden fazla ticari hesap açılması mümkün bulunmaktadır. Açılacak ticari hesaba yatırılan tüm ödemelerden tevkifat yapılacağından, açılacak hesabın münhasıran esnaf muafiyeti kapsamındaki satış bedellerinin tahsili için kullanılması gerekmektedir.

Bankalar, bu ticari hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %4 oranında gelir vergisi tevkifatı yapacaklardır. Bir aya ilişkin aktarılan tutarlar üzerinden tevkif edilen vergiler, muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile beyan edilip ödenecektir.

5.   Tevkifat Oranı İndirimli Olarak Nasıl Uygulanır?

Bu bent kapsamında esnaf muaflığından yararlanan kişilerin bir veya üzeri işçi çalıştırdığı durumlarda tevkifat oranı %4 yerine %2 olarak uygulanacaktır.

İndirimli tevkifat oranının uygulanması için ilgili ayda bir işçinin en az on gün süreyle çalıştırılması gerekmektedir. İndirimli tevkifat oranından faydalanmak isteyenler, faaliyetlerinde işçi çalıştırdığını, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan tevsik edici belgelerle birlikte ticari hesap açtıkları bankalara bildireceklerdir. Çalıştırılan işçinin, işten çıkartılması veya ayrılması durumları da ayrıca ilgili bankalara bildirilecektir. Çalışanın işten ayrıldığı yönünde bir bildirimde bulunulmadığı sürece bildirim tarihini izleyen dönemlerde de indirimli tevkifat uygulamasına devam edilecektir.

İşçi çalıştırıldığını veya çalıştırılan işçinin işten ayrıldığının bankaya bildirilmesi sorumluluğu muafiyetten yararlanan kişilerdedir. Bankalar kendilerine yapılan bildirim durumuna göre vergi tevkifatı yapacaklardır. İlgili ayda on günden fazla işçi çalıştırılmadığı halde çalıştırıldığının bildirilmesi veya çalıştırılan işçinin işten ayrıldığının bildirilmemesi nedeniyle eksik yapılan tevkifatın sorumluluğu vergiden muaf esnafta olup, eksik hesaplanan vergiler muafiyetten yararlananlar adına cezalı olarak tarh edilecek ve bunlardan gecikme faiziyle birlikte tahsil edilecektir.

6.   Muafiyetten Faydalananların Yükümlülükleri ve Belge Düzeni Nasıl Olmalıdır?

Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (10)  numaralı bendi kapsamında esnaf muaflığından faydalananların mükellefiyet tesisi, belge düzenleme, defter tutma, beyanname verme gibi yükümlülükleri bulunmamaktadır. Bu muafiyetten yararlananların, kendilerine düzenlenen gider pusulalarını ve bu faaliyetleri ile ilgili olarak satın aldıkları mal ve giderlerine ilişkin belgelerini Vergi Usul Kanununda öngörülen 5 yıllık süre boyunca saklamaları zorunludur.

Esnaf vergi muafiyeti belgesi alarak esnaf muaflığından faydalananların üç yılda bir tarha yetkili vergi dairelerine başvurarak durumlarını güncellemeleri gerekmektedir.

Esnaf vergi muafiyeti belgesi, ilgili bölümleri doldurulduktan sonra vergi dairesince onaylanacaktır. Söz konusu belge, geçerli olduğu süre içerisinde çoğaltılmak suretiyle kullanılabilir.

İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan satışlarda, ürünün satışının tevsik edilmesi, güvenli bir şekilde taşınması ve alıcıya ulaşması için, onaylı esnaf vergi muafiyeti belgesi örneğinin (fotokopisinin) alt kısmında boş olarak yer alan ürün satışına ilişkin bölümün vergiden muaf esnaf tarafından doldurulması ve ürünle birlikte gönderilmesi mümkündür.

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabı ve çiftçiler tarafından, Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendi kapsamında esnaf muaflığından yararlananlardan yapılan alışların 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 234 üncü maddesi kapsamında; gider pusulası veya bedelin banka aracılığıyla ödenmesine ilişkin olarak bu kurumlarca düzenlenen belgeler (dekont gibi) ile belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilenler haricindekiler tarafından esnaf muaflığından yararlananlardan yapılan alımlara ilişkin olarak 213 sayılı Kanun kapsamında belge düzenleme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Esnaf vergi muafiyeti belgesi talep dilekçesi; interaktif vergi dairesine giriş yaptıktan sonra, “İşlem Başlat/Mükellefiyetişlemleri/ Esnaf Vergi Muafiyeti Talep Dilekçesi” adımından oluşturularak vergi dairesine elektronik ortamda da iletilebilmektedir.

7.    Muafiyet Şartlarını Sağlamadığı Tespit Edilenler İçin Mükellefiyet Ne Zaman Başlar?

Bir takvim yılında elde edilen hasılatın 2023 yılı için 700.000 Türk lirasını (323 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ) aşması alinde, içinde bulunulan takvim yılında esnaf muaflığından faydalanılabilecek, izleyen takvim yılının başından itibaren ise esnaf muaflığından faydalanılamayacaktır.

Muaflığa ilişkin şartları kaybedenlere izleyen takvim yılı başından itibaren gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilecek ve tekrar aynı muafiyetten faydalanamayacaklardır.

8.  Muafiyet Şartlarını Sağlamadığı Tespit Edilenler Hakkında Yapılacak İşlemler Nelerdir?

-Geçerli esnaf vergi muafiyet belgesi olmadığının,
- Türkiye’de kurulu bankalarda ticari hesap açılmadığının,
- Elde edilen hasılatın tamamının açılan banka hesabına yatırılmadığının veya eksik yatırıldığının,
- Malların sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve aletler kullanılarak imal edildiğinin,
- Evde imal edilen mallar dışında dışarıdan satın alınan malların satışının yapıldığının,
- Evden değil işyerinden faaliyette bulunulduğunun,
- Faaliyetin gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapıldığının tespit edilmesi halinde,

ilgili takvim yılının başından itibaren esnaf muaflığından faydalanılamayacak ve alınmayan vergiler, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil edilecektir.

Esnaf muaflığından yararlanmaktayken öngörülen şartları ihlal ettiği tespit edilenler muafiyet hükmünden faydalanamayacağından bunlara verilen Esnaf Vergi Muafiyet belgesi, vergi dairesince ilgili takvim yılının başından itibaren veya belge daha sonraki bir tarihte verilmişse bu tarihten geçerli olmak üzere iptal edilir. Belirlenen hasılat limitinin aşılması durumunda ise Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi izleyen takvim yılı başından itibaren iptal edilir.

EVLERDE ÜRETİLEN ÜRÜNLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞINDA ÖZET TABLO

GVK’nın 9/1-6 ncı Bendi Kapsamındaki Vergiden Muaf Esnaf

GVK’nın 9/1-10 uncu Bendi Kapsamındaki Vergiden Muaf Esnaf

 İşyeri açılmamalıdır.

Oturulan evlerde imalat yapılmalıdır.

Sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanılmamalıdır.

Faaliyet, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapılmamalıdır.

Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usulde gelir vergisine tâbi olunmamalıdır.

Satın alınan mallara ve giderlere ilişkin belgelerin muhafaza ve ibraz yükümlülüğü bulunmaktadır.

 

Dışardan işçi çalıştırılamayacaktır.

 

Dışarıdan işçi çalıştırılabilmektedir.

Hem internet ve benzeri elektronik ortamlardan hem de diğer yollarla satış yapılabilmektedir.

Sadece internet ve benzeri elektronik ortamdan satış yapılabilmektedir.

Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi alınması isteğe bağlıdır.

Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi alınması zorunludur.

Ticari bir hesap açılması ve hasılatın bu hesap aracılığı ile elde edilmesi zorunluluğu yoktur.

Türkiye’de bulunan bankadan ticari bir hesap açılması ve hasılatın bu hesap aracılığı ile tahsil edilmesi zorunludur.

İnternet ve benzeri elektronik ortamdan elde edilen hasılat sınırı 2023 yılı için

120.096 TL’dir.

İnternet ve benzeri elektronik ortamdan elde edilen hasılat sınırı 2023 yılı için

700.000 TL’dir.

GVK 94 üncü madde kapsamındaki alıcılar gelir vergisi tevkifatı yapmak zorundadır.

 

Alıcı, GVK 94 üncü madde kapsamında ise tevkifat oranı %2, değilse tevkifat yapılmamaktadır.

Sadece bankalar hasılat üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapmak zorundadır.

 

Alıcı, GVK 94 üncü madde kapsamında olsun ya da olmasın vergiden muaf esnaf işçi çalıştırıyorsa %2, çalıştırılmıyorsa %4 oranında tevkifat yapılmaktadır.

Hasılat sınırı aşılırsa gelir vergisi mükellefiyeti açtırılır. İzleyen yıl Ocak ayının sonuna kadar Kanunun 9/1-10 uncu bendinde belirtilen şartları sağlamaları halinde, izleyen yılda aynı bent kapsamında esnaf muaflığından faydalanabilecektir.

Hasılat sınırı aşılırsa gelir vergisi  mükellefi olunur. Ancak bir daha esnaf muaflığına geri dönülememektedir.

 

Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı - Evlerde Üretilen Ürünlerin İnternet Üzerinden Satışında Esnaf Muaflığına İlişkin Rehber 2023