Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
rajibraj

Hisseli araca sahip engelli MTV istisnasından yararlanabilir mi?

  • 372 27 Temmuz 2022, 17:12

1. GİRİŞ

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan istisna, malul ve engellilerin sosyal hayata katılımlarını arttırmak, günlük yaşantılarını kolaylaştırmayı amaçlamıştır. Engellilerin hisseli taşıta sahip olmaları Kanun maddesinin konuluş amacına uygun mudur? Diğer bir ifadeyle engellilerin hisseli taşıta sahip olmaları istisnadan yararlanmalarını mümkün kılmakta mıdır?

Konuyu vergi mevzuatı açısından ele alalım.

2. KONUNUN VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinde, Motorlu Taşıtlar vergisinin mükellefi; trafik sicili ile Ulaştırma Bakanlığınca tutulan sivil hava vasıtaları sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzel kişilerdir.” hükmü yer almaktadır.

Anılan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, engellilik oranı % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malûl ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtların motorlu taşıtlar vergisinden istisna olduğu belirtilmiştir.

21 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinin II-İSTİSNALAR başlıklı bölümünde,

1 – Sakatlık Dereceleri % 90 ve Daha Fazla Olan Malûl ve Engellilere Ait Taşıtlarda İstisna Uygulaması

Engellilik dereceleri % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin bu durumlarını tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış olan sağlık kurulu raporu ile ilgili vergi dairelerine belgelendirmeleri halinde, söz konusu malûl ve engellilerin kendi adlarına kayıt ve tescil edilmiş olan taşıtları, motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulmayacaktır. Bu istisnadan yararlanmak için, söz konusu malûl ve engellilere ait taşıtın özel tertibatlı veya özel tertibatlı hale getirilmiş olması şartı aranmayacaktır.

 (…)

3 – Malûl ve Engelliler İstisnası İle İlgili Bildirim

Malûl ve engelliler istisnasından yararlanacak olan malûl ve engelliler tarafından, “Malûl ve Engelliler Adına Kayıt ve Tescilli Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Bildirim Formu düzenlenerek (Bildirim Formu’nun internetteki www.gib.gov.tr adresinde bulunan örneğinin düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.) istisnadan yararlanmak için gerekli olan diğer belgeler ile birlikte ilgili vergi dairesine verilecektir.”

açıklamaları yer almaktadır.

Diğer taraftan, malûl ve engelliler adına kayıt ve tescilli taşıtların motorlu taşıtlar vergisinden istisna tutulmasındaki amaç, malul ve engelli olanların sosyal hayata katılımlarını arttırmak, günlük yaşantılarını kolaylaştırmak olup, sadece malul ve engellilerin kendilerinin ulaşım ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak taşıtlar için söz konusu istisna hükmü uygulanmaktadır.

3. SONUÇ

Yukarıdaki açıklamalardan hareketle,  hisseli taşıtın sürekli olarak engellinin istifadesine sunulamayacağı tabii olup, söz konusu istisnanın malul ve engellilerin sosyal hayata katılımını arttırmak ve günlük yaşantısını kolaylaştırmak amacıyla düzenlendiği ve sadece engellinin ulaşım ihtiyacının karşılanmasında kullanılacak taşıtlar için uygulanması gerektiği dikkate alındığında MTV Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde düzenlenen istisna uygulamasından yararlanılması mümkün olmayacaktır

KAYNAKLAR

- 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu,
- 21 Seri No.lu MTV Genel Tebliği,
- Ankara VDB’nın 06.05.2022 tarih E-90792880-170.03.02[2022/01]-206696 sayılı özelgesi,

Ferdi Asım Hellaç
Mali Müşavir

Not: Makale www.MuhasebeTR.com adlı mevzuat sitesinde  yayımlanmıştır.

YASAL UYARI : İnternet sitemizde yer alan yazıların tüm hakları saklıdır. Ancak yazar ve site kaynağının aktif linkine yer verilerek alıntı yapılabilir. YAZILAR AYNEN YAYIMLANAMAZ. Aksi yönde eylemler hakkında Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki tazminat ve ceza hükümlerinin uygulanması için hukuki süreçler başlatılacaktır.