Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
rajibraj

Kurumlar Vergisi Oranı Artırıldı Taşınmaz Satış Kazancı İstisnası Kaldırıldı Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi Getirildi

  • 290 18 Temmuz 2023, 11:22

15/7/2023 tarih ve 32249 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7456 sayılı 6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Sayılı Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile yapılan bazı düzenlemeler özetle aşağıdaki gibidir.

1) MTV mükelleflerine 2023 yılına münhasır olmak üzere ek motorlu taşıtlar vergisi ödeme yükümlülüğü getirilmiştir. Birinci taksiti; Ağustos 2023 ayının sonuna kadar, İkinci taksiti ise, Kasım 2023 ayı sonuna kadar ödenecektir.

2) Genel kurumlar vergisi oranı %20 den %25 çıkarılmıştır. Bankalar, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri için ise %25 ten %30’a çıkarılmıştır.

3) Cumhurbaşkanına Geri Kazanım Katılım Payı tutarlarını iki katına kadar artırma yetkisi tanınmıştır.

4) Kurumların aktifinde en az 2 yıl süreyle tutulan taşınmazların satış veya devrinde uygulanmakta olan KDV istisnası uygulamasına son verilmiştir. Bu maddenin yürürlük tarihinden önce kurumların aktifinde yer alan taşınmazlar için değişiklik öncesi hükümleri uygulanacaktır.

5) Kurumların 19/1/2022 tarihli ve 7351 sayılı ile 4/4/2022tarihli ve 7394 sayılı Kanunlarla getirilen tam mükellefiyete tabi diğer yatırım fonu katılma paylarından elde ettikleri kâr payları ile katılma paylarının fona iadesinden doğan gelirler ve istisna kazançlarına kaynak oluşturan yatırım fonlarının katılma paylarının 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 279 uncu maddesi kapsamında değerlenmesinden kaynaklanan değer artış kazançlarına ilişkin istisnaları kaldırılmıştır.

6) En az iki yıl süreyle kurumun aktifinde bulunan taşınmazların satış veya devrinden elde edilen kazancın %50’sini istisna tutan düzenlemeye son verilmiştir. Ayrıca 15.7.2023 tarihinden önce kurumların aktifinde bulunan taşınmazların elden çıkarılması halinde kazancın %50’si değil sadece %25’i istisna tutulacaktır.

7) Taşınmazların 1.1.2024 tarihinden itibaren kısmi bölünme işlemlerine konu edilmesine son verilmiştir.

8) İhracat faaliyetinde bulunan şirketlere tanınmış olan 1 puanlık kurumlar vergisi indirim imkânı 5 puana çıkarılmıştır; ancak sanayi sicil belgesine sahip üreticilere tanınmış olan 1 puanlık kurumlar vergisi indirimi ile ilgili değişikliğe gidilmemiştir.

 9) ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan benzin ve motorin gibi ürünler için belirlenen maktu vergi tutarlarını, her bir mal itibarıyla söz konusu listede yer alan veya yeniden belirlenmiş sayılan en yüksek vergi tutarının beş katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir.

10) 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi olarak Kabul edilen yerlerde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile imzalanan protokol kapsamında afetzedelere bağışlanacak konutların inşaası dolayısıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına yapılan teslim ve hizmetler 31/12/2024 tarihine kadar KDV’den müstesna tutulmuştur.

Detaylar için buraya tıklayınız.

Ferdi Asım Hellaç
Mali Müşavir