Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
rajibraj

Otoyollar ve köprülerden ücretini ödemeden geçiş yapan araçlara idari para cezası uygulanacak

  • 268 26 Temmuz 2022, 09:40
7417 sayılı Kanun ile 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında, “Karayolları Genel Müdürlüğünün işletiminde olan otoyollar ile köprülerden geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yaptığı tespit edilen araç sahiplerince ödemesiz geçiş tarihini izleyen on beş gün içinde geçiş ücretinin ödenmediği durumlarda, 15 günlük süreyi takip eden 30 gün içinde geçiş ücreti ile idari para cezasının geçiş ücretinin 1 katı tutarında ödenmesi halinde, kalan 3 kat idari para cezasının tahsilinden vazgeçilmesi” yönünde düzenleme yapılmıştı.
 
6001 sayılı Kanuna eklenen geçici 6 ncı maddeyle de, 7417 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 5/7/2022 tarihinden geriye doğru kırk beş gün öncesine (21 Mayıs 2022 tarihine) kadar ücret ödemeden yapılan geçişler için Kanunun 30 uncu maddesinde yapılan değişiklikten yararlanılabilecekti.
 
21 Temmuz 2022 tarihli ve 31899 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ:B SIRA NO: 13) ile bu değişikliklere ilişkin açıklama yapılmıştır.
 
Buna göre Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) işletimindeki otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayolları için belirlenen geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yaptığı tespit edilen araç sahiplerince ödemesiz geçiş tarihini;
a) İzleyen on beş gün içinde KGM’ye veya bu Genel Müdürlük adına ödeme yapılabilen sistemler üzerinden geçiş ücretinin ödenmesi halinde, idari para cezası verilmemesi,
 
b) İzleyen on beş gün içinde geçiş ücretinin ödenmemesi halinde, geçiş ücretinin dört katı tutarında idari para cezasının KGM tarafından verilmesi,
gerekmektedir.
 
Ancak, geçiş ücretlerini ödemeden yapılan geçişle ilgili olarak ödemesiz geçiş tarihini izleyen on beş günü takip eden otuz gün içinde idari para cezası muhatabına;
 
a) Tebliğ edilmeden önce, geçiş ücretinin ve bir katı tutarındaki idari para cezasının KGM’ye veya bu Genel Müdürlük adına ödeme yapılabilen sistemler üzerinden ödenmesi halinde, idari para cezasının dört kat yerine bir kat verilmiş sayılması,
b) Tebliğ edildikten sonra, geçiş ücretinin dört katı olarak verilen idari para cezasının %25’i ile geçiş ücretinin KGM’ye veya bu Genel Müdürlük adına ödeme yapılabilen sistemler üzerinden ya da vergi dairelerine veya vergi daireleri adına tahsilat yetkisi bulunan bankalara ya da posta idaresine ödenmesi halinde, idari para cezasının %75’inin tahsilinden vazgeçilmesi, gerekmektedir. . Bu şekilde ödenen idari para cezalarına, ayrıca 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan peşin ödeme indirimi uygulanmayacaktır.
 
Karayolları Genel Müdürlüğü işletimindeki otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayollarından 21/5/2022 ila 4/7/2022 tarihleri arasında belirlenen geçiş ücretlerini ödemeden yapılan geçişlere ilişkin olarak geçiş tarihini izleyen günden itibaren on beş gün içinde geçiş ücretinin ödenmediği durumlarda, on beş günden sonraki otuz gün içinde geçiş ücreti ile birlikte geçiş ücretinin bir katının ödenmesi halinde madde hükümlerinden yararlanılabilecektir.
 
Ödemesiz geçiş tarihinin 23/5/2022 tarihi olduğu varsayıldığında, geçici 6 ncı maddeden yararlanılabilmesi için geçiş ücreti ve 1 katı tutarındaki idari para cezasının 07/07/2022 tarihi sonuna kadar ödenmiş olması şarttır.
 
Ferdi Asım Hellaç
Mali Müşavir