Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
rajibraj

Smmm'den alınan muhasebe hizmetlerinde İsteğe bağlı tam tevkifat uygulanamaz

  • 890 25 Aralık 2022, 13:55

1. GİRİŞ

Serbest muhasebeci mali müşavirlerin, müşterilerinin defterlerini tutmak, beyannamelerini düzenlemek ve vermek şeklinde verdikleri hizmetlerin, "Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler" bölümünde yer alan danışmanlık, müşavirlik ve denetim hizmetleri kapsamında değerlendirilerek muhasebe hizmetini alanlarca isteğe bağlı tam tevkifat uygulanması mümkün müdür? Bu konuyu mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendireceğiz.

2. KONUNUN MEVZUAT AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 9/1 inci maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, iş yerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Hazine ve Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği hüküm altına alınmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin; (I/C-2.1.3.1.) bölümünde kısmi tevkifatın mahiyeti ve tevkifat uygulayacak alıcılar, (I/C-2.1.3.2.) bölümünde kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler ve (I/C-2.1.3.3.) bölümünde ise kısmi tevkifat uygulanacak teslimler sayılmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin;

-"İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulaması" başlıklı (I/C-2.1.2.5.) bölümünde;

"Mükellefler, yazılı bir sözleşme düzenleyerek bir yıl süreyle anlaştıkları satıcı mükelleflerden, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.) ve (I/C-2.1.3.3.) bölümlerinde belirtilen işlemlere (Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümü ile (I/C-2.1.3.3.7.) bölümündeki işlemler hariç) ilişkin alımlarında tevkifat sorumluluklarının bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, hesaplanan KDV'nin tamamını sorumlu sıfatıyla beyan edip öderler. Bir yıllık sürenin bitimini izleyen yıllarda uygulamaya devam edilmesinin istenmesi halinde sözleşmenin aynı süreyle yenilenmesi gerekir. Bir yıllık süre dolmadan söz konusu uygulamadan vazgeçilmesi mümkün değildir."

-"Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler" başlıklı (I/C-2.1.3.2.2.) bölümünde;

" 2.1.3.2.2.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı

Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara (belirlenmiş alıcılara) karşı ifa edilen etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetlerde alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

 2.1.3.2.2.2. Kapsam

Bu bölüm kapsamına;
- Piyasa etüt-araştırma, 
- Ekspertiz,
- Plan-proje, 
- Teknik, ekonomik, mali ve hukuki alanda sunulan danışmanlık, müşavirlik, denetim ve benzeri

 hizmetler girmektedir.

 açıklamaları yer almaktadır.

Diğer taraftan, 60 No.lu KDV Sirkülerinin "2.2.2.2. Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler" başlıklı bölümünde ise; serbest muhasebeci mali müşavirlerin müşterilerinin defterlerini tutmak, beyannamelerini düzenlemek ve vermek şeklinde verdikleri hizmetlerin, danışmanlık, müşavirlik ve denetim hizmetleri kapsamında değerlendirilemeyeceğinden KDV tevkifatına tabi olmayacağı; ancak, belirlenmiş alıcılara verdikleri vergi mevzuatına ya da diğer mevzuata yönelik danışmanlık ve müşavirlik hizmetlerin 9/10 oranında KDV tevkifatına tabi tutulacağı açıklanmıştır.

3. SONUÇ

Yakarıdaki mevzuat hükümlerinden hareketle, serbest muhasebeci mali müşavirler tarafından müşterilerinin defterlerini tutmak, beyannamelerini düzenlemek ve vermek şeklinde yapmış oldukları hizmetler Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.2.) bölümünde yer alan danışmanlık, müşavirlik ve denetim hizmetleri kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, söz konusu hizmetlere ilişkin isteğe bağlı tam tevkifat kapsamında işlem tesis edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Serbest muhasebeci mali müşavirlerin belirli alıcılardan olan müşterilerine defter tutma, beyanname düzenleme ve verme şeklinde verdikleri hizmetler de tevkifat kapsamında değildir. Diğer taraftan, belirlenmiş alıcılara Tebliğin (I/C-2.1.3.2.2.) bölümü kapsamında verdikleri vergi mevzuatına ya da diğer mevzuata yönelik danışmanlık ve müşavirlik hizmetleri 9/10 oranında KDV tevkifatına tabi tutulacağı tabidir.

Ferdi Asım Hellaç
Mali Müşavir

KAYNAKLAR:
- 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu,
- Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği,
- 60 No.lu Katma Değer Vergisi Sirküleri,
- Şanlıurfa VDB’nin 26.10.2022 tarih E-85620172-130-54145 sayılı özelgesi,

Not: Makale www.MuhasebeTR.com adlı mevzuat sitesinde  yayımlanmıştır.

YASAL UYARI : İnternet sitemizde yer alan yazıların tüm hakları saklıdır. Ancak yazar ve site kaynağının aktif linkine yer verilerek alıntı yapılabilir. YAZILAR AYNEN YAYIMLANAMAZ. Aksi yönde eylemler hakkında Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki tazminat ve ceza hükümlerinin uygulanması için hukuki süreçler başlatılacaktır.