Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
Meslek Mensubu ve Denetim Mevzuatı

Meslek Mensubu ve Denetim Mevzuatı

A- MESLEK KANUNU

1- Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu (3568 Sayılı Kanun)

B- YÖNETMELİKLER

1- Çalışma Esas ve Usulleri Yönetmeliği

2- Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı Yönetmeliği

3- Tasdik Yönetmeliği

4- Disiplin Usul ve Esasları Yönetmeliği

5- Ücret Usul ve Esasları Yönetmeliği

6- SMMM Odaları Yönetmeliği 

7- YMM Odaları Yönetmeliği

8- SMMM, YMM Odaları ve Birliğin Organlarının Denetimi Yönetmeliği 

9- Birlik ve Odaların Denetimi Yönetmeliği

10- Odalar Birliği  (TÜRMOB) Yönetmeliği

11- Odalar ve Üye Aidatları Yönetmeliği

12- Staj Yönetmeliği

13- Sınav Yönetmeliği 

14- Tutulacak Defterler ve Bildirim Mecburiyeti Yönetmeliği

15- İş Yeri Kayıtlarının İncelenmesi Yönetmeliği

16- Etik İlkeler Yönetmeliği

17- Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Yönetmeliği

18- TÜRMOB, YMM ve SMMM Odaları Personel Yönetmeliği 

19- SMMM ve YMM Kanunu Gereğince Yapılacak Başvurular Yönetmeliği 

20- Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

C- TEBLİĞLER

1- SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği (Seri No:47)

2- SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği (Seri No:46)

3- Muhasebe Meslek Mensuplarının Etik Eğitimi ve Etik Sözleşme Yapılması Hakkında Tebliğ

4- SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği (Seri No:45)

5- SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği (Seri No:44)

6- SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği (Seri No:43)

7- SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği (Seri No:42)

8- SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği (Seri No:41)

9- SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği (Seri No:40)

10- SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği (Seri No:39)

11- SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği (Seri No:38)

12- SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği (Seri No:37)

13- SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği (Seri No:36)

14- SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği (Seri No:35)

D- MECBURİ MESLEK KARARLARI (TÜRMOB)

1- Emanet Para Makbuzu ile İlgili Mecburi Meslek Kararı 

2- Ortaklık Bürosu ile İlgili Mecburi Meslek Kararı 

3- Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usulleri İle İlgili Mecburi Meslek Kararı 

4- Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 227’nci Maddesine Göre İmzalanacak Vergi Beyannamelerinde Uyulacak Esaslara İlişkin Mecburi Meslek Kararı 

5- Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Meslek Ahlak Kuralları ile İlgili Mecburi Meslek Kararı 

6- Muhasebe, Denetim ve Danışmanlık İşletmeleri İçin İşyeri, Hizmet ve Kalite İzleme İlke ve Esasları Hakkında Mecburi Meslek Kararı 

7- Haksız Rekabetle Mücadele Yazılımının Meslek Mensuplarınca Kullanılması Hakkında Mecburi Meslek Kararı 

E - MUHASEBE UYGULAMA SİSTEMİ GENEL TEBLİĞİ (MUSGT)

1- Muhasebe Uygulama Sistemi Genel Tebliği (Sıra No:1)

F - BİLİRKİŞİLİK MEVZUATI

1- Bilirkişilik Kanunu (6754 Sayılı Kanun)

2- Bilirkişilik Yönetmeliği

G - ASGARİ ÜCRET TARİFELERİ

1- SMMM ve YMM Asgari Ücret Tarifesi (2024)

2- Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi (2024)