Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
Meslek Mensubu ve Denetim Mevzuatı

Meslek Mensubu ve Denetim Mevzuatı

Meslek Mensubu ve Denetim Mevzuatı

A- MESLEK KANUNU:

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu (3568 Sayılı Kanun)

B- YÖNETMELİKLER:

Çalışma Esas ve Usulleri Yönetmeliği

Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı Yönetmeliği

Tasdik Yönetmeliği

Disiplin Usul ve Esasları Yönetmeliği

Ücret Usul ve Esasları Yönetmeliği

SMMM Odaları Yönetmeliği 

YMM Odaları Yönetmeliği

SMMM, YMM Odaları ve Birliğin Organlarının Denetimi Yönetmeliği 

Birlik ve Odaların Denetimi Yönetmeliği

Odalar Birliği  (TÜRMOB) Yönetmeliği

Odalar ve Üye Aidatları Yönetmeliği

Staj Yönetmeliği

Sınav Yönetmeliği 

Tutulacak Defterler ve Bildirim Mecburiyeti Yönetmeliği

İş Yeri Kayıtlarının İncelenmesi Yönetmeliği

Etik İlkeler Yönetmeliği

Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Yönetmeliği

TÜRMOB, YMM ve SMMM Odaları Personel Yönetmeliği 

SMMM ve YMM Kanunu Gereğince Yapılacak Başvurular Yönetmeliği 

Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

C- TEBLİĞLER:

SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği (Seri No:46)

Muhasebe Meslek Mensuplarının Etik Eğitimi ve Etik Sözleşme Yapılması Hakkında Tebliğ

SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği (Seri No:45)

SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği (Seri No:44)

SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği (Seri No:43)

SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği (Seri No:42)

SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği (Seri No:41)

SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği (Seri No:40)

SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği (Seri No:39)

SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği (Seri No:38)

SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği (Seri No:37)

SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği (Seri No:36)

SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği (Seri No:35)

D- MECBURİ MESLEK KARARLARI (TÜRMOB):

Emanet Para Makbuzu ile İlgili Mecburi Meslek Kararı 

Ortaklık Bürosu ile İlgili Mecburi Meslek Kararı 

Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usulleri İle İlgili Mecburi Meslek Kararı 

Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 227’nci Maddesine Göre İmzalanacak Vergi Beyannamelerinde Uyulacak Esaslara İlişkin Mecburi Meslek Kararı 

Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Meslek Ahlak Kuralları ile İlgili Mecburi Meslek Kararı 

Muhasebe, Denetim ve Danışmanlık İşletmeleri İçin İşyeri, Hizmet ve Kalite İzleme İlke ve Esasları Hakkında Mecburi Meslek Kararı 

Haksız Rekabetle Mücadele Yazılımının Meslek Mensuplarınca Kullanılması Hakkında Mecburi Meslek Kararı 

E - MUHASEBE UYGULAMA SİSTEMİ GENEL TEBLİĞİ (MUSGT):

Muhasebe Uygulama Sistemi Genel Tebliği (Sıra No:1)

F - BİLİRKİŞİLİK MEVZUATI

Bilirkişilik Kanunu (6754 Sayılı Kanun)

Bilirkişilik Yönetmeliği

G - ASGARİ ÜCRET TARİFELERİ

SMMM ve YMM Asgari Ücret Tarifesi (2023)

Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi (2023)