MUHSGK´ya ilişkin pratik notlar

Admin 07 Şubat 2020 Vergi Mevzuatı ve Uygulamaları 652 -A+
İSSMMMO tarafından Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesine ilişkin pratik notlar adlı doküman yayımlandı.
MUHSGK´ya ilişkin pratik notlar

Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Pratik Notlar.

18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:l) ile çalışma yaşamımıza dahil olmuştur.

Öncesinde Gelir İdaresi Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na ayrı ayrı verilmekte olan Muhtasar Beyannamesi ile Aylık Prim Hizmet Bildirgesi birleştirilerek Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi olarak elektronik ortamda yetkili Vergi Dairesi'ne verilmesi gerekmektedir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine mahsustur.

Mesleğimizi yakından ilgilendiren "Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Notlar" adlı kitapçığı Meslek Mensuplarımız ile bu konuda çalışanların yararlanması için hazırlayan Odamız Danışmanı Sayın SMMM Dr. Gülsüm Öksüzömer Yılmaz a teşekkür ederim. Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

YÜCEL AKDEMİR

İSMMMO BAŞKANI

MUHTASAR PRİM HİZMET BEYANNAMESİNE İLİŞKİN NOTLAR

TANIM

- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek,

- Kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine mahsustur.
 

KİMLER KAPSAMA DAHİL ?

- 551C sayılı Kanunun üncü maddesinin .fıkrasının (a bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri (Ek 9 uncu maddesi kapsamındaki sigortalılar harici bildirmekle yükümlü olanlar
- Geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıklar
 

Basit Usul Mükellefler, Apartman Yönetimleri Vb.Yergi Kesintisi Yapmayanlardan Çalışanları için Sigorta Bildirimini Nasıl Yapacaklar?

- Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapma zorunluluğu olmayan ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca sigortalıların sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarını bildirme zorunluluğu olanlar da Gelir Stopc mükellefiyeti tesis ettirmek zorundadır.

- "0003 Gelir Vergisi Stopajı" mükellefiyeti bağlı olunan vergi dairesine bizzat başvurularak talep edilebileceği gibi, https://ivd.gib.gov.tr adresinden de yapılabilir.

- Bunun için; - Interaktif vergi dairesine Kullanıcı Kodu / Vergi Kimlik No / T.C. Kimlik No ve şifre bilgileri ile giriş yapılır. - Şifresi olmayan mükellefler "Kayıt 01" adımı ile şifre edinebilirler.
 

MESLEK MENSUBUNUN SORUMLULUĞU

- Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde yer alan bilgilerin, defter ve kayıtlara ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasına kendi kusurlu davranışları i sebebiyet verdiklerinin ıırıııma veya halinde işverenlerle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumluluk söz konusudur.

- Sorumluluk için, defter, kayıt ve belgelerin imza karşılığı veya yazılı tutanak yoluyla, bilgilerin ise mail, kısa mesaj veya yazılı tutanak gibi yollarla meslek mensuplarına intikali gerekmektedir.

- İşveren veya işveren tarafından yetki verilen kişinin imzası olmayan veya bu kişiler tarafından intikal ettirilmeyeı bilgi ve belgelere istinaden meslek mensupları tarafından düzenlenen defter, belge ve bilgiler için ilgili
 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyanını gönderebilmek için serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirin hâlihazırda var olan "Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk" Sözleşmelerini yenilemeleri gerekir mi?

• Mükellefleri adına Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi vermek isteyen serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirler, bu beyannamede sigortalılara ilişkin bilgiler yer alacaksa, prim ve hizmet bilgileri ile ilgili yeni sorumlulukları nedeniyle, 18.02.2017 tarihinden önce yapılmış olan "Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi"ni yenilemek zorundadır. Yenilenen sözleşmenin Internet Vergi Dairesi aracılığıyla sisteme girilmesi gerekmektedir. Şayet mükellefleri işçi çalıştırmıyorsa hâlihazırdaki "Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi" ile beyanname göndermeye devam edebilirler.
 

ÖZLÜK DOSYASININ HAZIRLANMASI ÖNEMLİ

1. Hizmet Sözleşmesi

2. Sabıka Kaydı

3. İkamete Dayalı Nüfus Cüzdan Sureti

4. Sağlık Raporu

5. Eksik Gün Belgeleri

6. KVKK Mutabakat Formu

• Tüm evraklar işveren onaylı olmalıdır.
 

1003 KODLU MUHTASAR YE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ

a) Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar, bir ay içinde yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri,

b) 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü olanlar/ işverenler, sigortalıların cari aya ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini 1003 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirmek zorundadır.
 

1003B KODLU MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ

• 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğin "IV -

Beyannamelerini Kendileri Gönderebilecek Mükellefler" bölümündeki şartları taşıyan mükellefler/işverenler, diledikleri takdirde, ikinci bir şifre alarak sadece ücret ödemeleri üzerinden yapılan vergi kesintilerini matrahlarıyla birlikte 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarını "1003B" kodlu "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (Ücret ödemelerine ilişkin vergi kesintileri ile sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine yönelik)" ile elektronik ortamda gönderebileceklerdir.
 

1003A KODLU MUHTASAR YE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ

Ücret ödemeleri üzerinden yapılan vergi kesintilerini matrahlarıyla birlikte 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarını ayrı bir beyanname ile beyan etmek isteyen mükellefler/ işverenler, ücret ödemeleri dışındaki kira ödemesi kesintisi, serbest meslek ödemesi kesintisi vb. kesintileri 1003A kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan etmeye devam edeceklerdir.
 

İKİNCİ ŞİFRE NASIL ALINACAK ?

• Beyannamelerini göndermek üzere kendi adlarına e-beyanname kullanıcı kodu, parola ve şifresi almış olan mükelleflerden ücret bilgilerini ayrı bir beyanname ile göndermek isteyenler, 13/01/2020 tarih ve VUK-122/2020-1 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ekinde yer alan "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Talep Formu" (Ek-1) ile bağlı oldukları vergi dairesine müracaat ederek mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak "MUHSGK Özel Yetki" grubundan kullanıcı kodu, parola ve şifre alabileceklerdir.
 

ÜCRET GİZLİLİĞİ İÇİN MÜKELLEFİYET NASIL TESİS EDİLİR ?

Beyannamelerini kendileri gönderebilecek mükelleflerin ücrete ilişkin 1003B kodlu beyannameyi verebilmeleri için "0003 Gelir Stopaj" mükellefiyetinin yanı sıra, "0095 Ücretlere İlişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi" mükellefiyetinin de tesis edilmesi gerekmekledir
 

MUHTASAR PRİM HİZMET BEYANNAMESİNDE DÖNEM DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİMİ

- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde en az bir işçi çalıştıran mükellefler aylık mükellefiyete geçmek zorundadır. İşçi çalıştırmıyorlarsa üç aylık mükellefiyete devam edebilirler.

- Aylık mükellefiyet dönmek için bağlı oldukları vergi dairesine bizzat başvurabilecekleri gibi, İnteraktif Vergi Dairesi aracılığıyla da bu taleplerini vergi dairelerine iletebilirler.
- İnteraktif Vergi Dairesine (ivd.gib.gov.tr) kullanıcı kodu/vergi kimlik noAC. kimlik no ve şifre bilgileri ile giriş yapılır. Şifresi olmayanlar "Kayıt Ol" adımı ile şifre edinebilirler
 

MUHTASAR PRİM HİZMET BEYANNAMESİNDE DÜZELTME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Düzeltme işleminin sadece vergi kesintilerine ilişkin olması, prim ve hizmet bilgilerinde düzeltme yapılmasını gerektiren bir durum olmaması halinde, SGK Bildirimleri kulakçığında "Bu döneme ilişkin önceki beyannamemde / beyannamelerimde beyan ettiğim sigortalı çalışan bilgilerinin, aşağıdaki tabloda yapmış olduğum değişiklik ve eklemeler dışında aynı olduğunu beyan ederim." kutucuğunun işaretlenmesi önceki beyannamelerinizde bildirmiş olduğunuz sigortalı bilgilerinin geçerli olduğu anlamına gelmektedir. Bu bölümde değişiklik yapılmayacaksa tablo boş bırakılmalıdır.
 

MUHTASAR PRİM HİZMET BEYANNAMESİNDE DÜZELTME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Düzeltme işleminin sadece prim ve hizmet bilgilerine ilişkin olması, vergi kesintilerine ilişkin düzeltme yapılmasını gerektiren bir durum olmaması halinde vergi kesintilerinin önceki beyannamede beyan edildiği şekliyle düzeltme beyannamesinde de yer alması gerekmektedir. Prim ve hizmete ilişkin düzeltmeler tabloda Asıl - Ek ve İptal şeklinde belirtilmesi, değişmeyen bilgiler için SGK Bildirimleri kulakçığında "Bu döneme ilişkin önceki beyannamemde / beyannamelerimde beyan ettiğim sigortalı çalışan bilgilerinin, aşağıdaki tabloda yapmış olduğum değişiklik ve eklemeler dışında aynı olduğunu beyan ederim." kutucuğunun gerekmektedir.
 

MUHTASAR PRİM HİZMET BEYANNAMESİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

Muhtasar ve SGK ödeme sürelerinde değişiklik yoktur.

Türkiye genelinde; 01/01/2020 tarihinden itibaren başlanacaktır. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin elektronik ortamda gönderilebilmesi için şifre verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılacaktır.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi dışında kalan Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı elektronik ortamda yerine getirilmesi gereken yükümlükler için şifre verilmeye devam edilecektir. Sgk'da e-bildirge dışındaki tüm işlemler yapılmaya devam edilecektir.
 

MUHTASAR PRİM HİZMET BEYANNAMESİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

- İsçi çalıştıran her mükellef  aylık MAPHB beyannamesi verecektir

- İsçi calıstırmayanlar isterlerse 3'er aylık dönemlerde verebilirler.

- SGK tahakkuklarına damga vergisi uygulanmayacak, sadece muhtasar tahakkukuna damga vergisi uygulanacaktır.

- Vergi Kesintisinden muaf olanların beyan bildirimlerinde, damga vergisi muhtasar tahakkukuna olarak uygulanmaktadır.
 

MUHTASAR PRİM HİZMET BEYANNAMESİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

- Bildirimlerde T.C. Numarası kullanılacak, Tabancı işçiler Sgk numarası ile bildirilecektir.

- Onaylama işlemi yapıldıktan sonra, e-bildirge şifresi ile tahakkuk ve hizmet listeleri SGK'nın sitesinden de görüntülenebilmektedir.

- E-BİLDİRGE kullanıcıları her işyeri için ayrı ayı bildirim vermekte iken MAPHB bildiriminde bütün işyerleri ve çalışanlar tek tabloda alt alta işyeri numaraları yazılarak bildirilecektir.

- Sistem DOP-S aracılığı ile çalıştığından geri dönüşler E-Bildirge sistemine göre biraz daha yavaş çalışmaktadır
 

Kaynak: İSMMMO