Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

2022 yılında uygulanacak asgari ücret desteği ile ilgili usul ve esaslar açıklandı

ÖZET:

2022/19 sayılı SGK Genelgesinde açıklandığı üzere;

1- 2022 yılında, 2022 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 179 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 358 TL ve Linyit ve Taşkömürü çıkarılan işyerleri için 477 TL ve altında olan, 2022 yılında tescil edilen işyerleri için ise uzun vadeli sigorta kollarına tabi tüm sigortalıların çalışma gün sayısının; günlük 3,33 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar kadar asgari ücret desteği sağlanacaktır.

2- SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde veya mahkeme kararları neticesinde ya da kamu kurum ve kuruluşlardan alınan yazılardan 2022/Temmuz ila 2022/Aralık döneminde ilgili ayda 2022 yılına ait aylık brüt asgari ücretin onda birini (647,1 TL) geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının tespiti durumunda SGK tarafından yapılacak ihtar üzerine on beş günlük süre içinde söz konusu eksikliği gideren işyerleri hakkında asgari ücret desteği uygulaması devam edecektir. Tespit edilen eksikliğin on beş günlük sürenin dışında giderilmesi halinde söz konusu işyerinde 2022 Temmuz ila 2022 Aralık ayları/dönemleri için destekten yararlanılamayacağı gibi yararlanılmış olması halinde, yararlandırılan tutarlar gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte işverenden geri alınacaktır.

3- Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir.

Asgari ücret desteğinden yararlanmak için işverenlerin başvuru şartı aranmayacak olup, şartları taşıyan işverenlerin tamamı bu destekten otomatik olarak yararlanacaktır.

DETAYLAR:  

UYGULAMANIN USUL VE ESASLAR:

GENEL HUSUSLAR;

Asgari ücret desteğinin usul ve esasları geçmiş yıllarda olduğu gibi 01.01.2022 tarihinden önce tescil edilen işyerleri için farklı, 2022 yılında tescil edilen (01.01.2022 tarihinden önce tescil edilmesine karşılık 2021 yılında hiç bildirim yapılmayan işyerleri de 2022 yılında tescil edilen işyerleri gibi değerlendirilecektir)işyerleri bakımından farklı olarak belirlenmiştir. Aşağıda her iki durum için öngörülen usul ve esaslar açıklanmıştır. 

A.   01.01.2022 TARİHİNDEN ÖNCE TESCİL EDİLMİŞ İŞYERLERİ 

A.1 KAPSAMA GİREN SİGORTALILAR

5018 sayılı kanunun 1 sayılı cetvelinde yer alan Genel Bütçeye Dahil Kuruluşlar dışındaki tüm işverenler, uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) tabi olan sigortalılar için verilen aylık prim ve hizmet belgelerinden/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinden dolayı anılan madde hükümlerinden yararlanılacaktır. Dolayısıyla uzun vadeli sigorta kollarına tabi tutulmayan sigortalılar bakımından söz konusu uygulamadan yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. Buna göre uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) tabi olan sigortalılar için verilen 1, 4, 5, 6, 13, 14, 20, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 90, 91, 92 no.lu belge türlerinden dolayı asgari ücret desteğinden yararlanılacaktır. Dolayısıyla uzun vadeli sigorta kollarına tabi tutulmayan sigortalılar bakımından söz konusu uygulamadan yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

A.2 DESTEKTEN YARARLANILACAK PRİM ÖDEME GÜN SAYISININ HESAPLANMASI

1- 2021 yılının esas alınacak ilgili ayında, yasal süresinde veya 1.3.2022 tarihine kadar yasal süresi dışında verilen veya re'sen düzenlenen asıl, ek belgelerdeki gün sayılarının toplamından iptal nitelikteki belgelerdeki gün sayısı düşülerek toplam prim ödeme gün sayısı hesaplanacaktır.

2- Asgari ücret desteğinin hesabında 2021 yılının aynı ayında uzun vadeli sigorta kollarını içeren belge türlerinden ve günlük sigorta primine esas kazanç tutarı 179 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 358 TL ve Linyit ve Taşkömürü çıkarılan işyerleri için 477 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayılarını  geçmemek üzere 2022 yılının cari ayında uzun vadeli sigorta kollarını içeren belge türlerinden bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayıları esas alınacaktır. 2022 yılından önce Kanun kapsamına alınmış ancak 2021 yılında sigortalı çalıştırmamış veya 2021 yılının en son bildirim yapılan ayını takip eden aydan 2021 yılı sonuna kadar hiç bildirim yapılmayan işyerleri

hakkında 2022 yılında tescil edilmiş/edilecek olan işyerlerine ilişkin iş ve işlemlere göre uygulama yapılacaktır.

Ayrıca, 2021 yılının aynı ve müteakip aylarında bildirimde bulunulmamış veya bildirimde bulunulmuş olmasına rağmen;

- (0) gün (0) kazanç bildirilmiş olması halinde,

yapılan bildirimlerin uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin belge türleri dışında yapılmış olması halinde, bu ayı takip eden ilk bildirim yapılmış ayın APHB’deki (Aylık prim Hizmet Belgesi) / MUHSGK’daki (Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi) bildirimleri esas alınacaktır. Takip eden ay/aylarda da bildirim yapılmamış olması halinde bildirim yapılmayan dönemler hakkında ilk defa 2022 yılında tescil edilmiş işyeri gibi işlem yapılacaktır.

1- 2022 yılının destekten yararlanılacak ilgili ayında yasal süresi içinde daha önce verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi için iptal nitelikte belge verilmesi halinde destekten yararlanılacak tutar yeniden hesaplanacaktır.

2- Linyit ve Taşkömürü çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar bakımından destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısı hesaplanırken 2021 yılının aynı ayında 0510, 0520 işkolu kodlarından ve 4, 5, 35, 36 ve 55 nolu belge türlerinden bildirilen sigortalılardan prime esas günlük kazancı 477 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayıları ile bu sayıya % 50 ilave edilmek suretiyle bulunan prim ödeme gün sayısının toplamını geçmemek üzere cari ayda bildirilen prim ödeme gün sayısı esas alınacaktır.

A.3  GÜNLÜK ASGARİ ÜCRET DESTEK TUTARININ HESAPLANMASI

Asgari ücret desteğine esas günlük tutarın belirlenmesinde 2021 yılı Ocak ila Aralık ayı/döneminde uzun vadeli sigorta kollarından aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile bildirimi yapılan 5510 sayılı kanunun 4/1-a kapsamındaki sigortalı sayısı esas alınacaktır.

Buna göre, 2022 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için, 2021 yılının aynı ayına ilişkin SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 179 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 358 TL ve Linyit ve Taşkömürü çıkarılan işyerleri için 477 TL ve altında olan sigortalıların, çalışma gün sayısının; günlük 3,33 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar kadar 2022/Temmuz ila 2022/Aralık döneminde asgari ücret desteği sağlanacak ve takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir.

A.4  DESTEKTEN YARARLANMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

1- Destekten yararlanılabilmesi için, işverenler 2022 yılı Temmuz ila Aralık ayına/dönemine ait APHB(Aylık Prim Hizmet belgesi) veya MPHB’yi (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi) yasal süresi içinde vereceklerdir. APHB veya MPHB’ nin yasal süresi içinde verilmemesi halinde belgelerin yasal süresinde verilmediği aylar için destekten yararlanılamayacaktır.

2- 2022 yılı Temmuz ila Aralık ayına/dönemine ilişkin olmak üzere yasal süresi dışında verilen ve gün sayısını arttıracak mahiyetteki aylık prim ve hizmet belgelerinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar için bildirilen prim ödeme gün sayıları destekten yararlanılacak günün hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır. Buna karşılık yasal süresi dışında verilen ve gün sayısını azaltacak mahiyetteki (iptal niteliğindeki) aylık prim ve hizmet belgelerinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar için bildirilen prim ödeme gün sayıları destekten yararlanılacak günün hesaplamasında dikkate alınacaktır.

3- 2022 yılı öncesi tescil edilmiş olan işyerleri için uygulanacak olan asgari ücret desteğinde işverenler SGK’ya vadesi geçmiş borcu olsa dahi destekten yararlanılabileceği gibi, APHB veya MPHB’den (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi) kaynaklanan prim borçlarının ödenmiş olma şartı da bulunmamaktadır.

4- 2022 yılı için sigorta primine esas kazancın eksik bildirildiğinin veya hiç bildirilmediğinin denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde veya mahkeme kararları neticesinde ya da kamu kurum ve kuruluşlardan alınan yazılardan anlaşılması halinde, 2022 yılı için destekten yararlanamayacağı gibi yararlanılmış olması halinde, yararlandırılan tutarlar gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte geri alınacaktır. Ancak 2022/Temmuz ila 2022/Aralık döneminde ilgili ayda toplam 2022 yılının ikinci yarısına ait aylık brüt asgari ücretin onda birini (647,10 TL'yi) geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının veya hiç bildirim yapılmadığının tespiti durumunda SGK tarafından işverene yapılacak ihtar üzerine on beş günlük süre içinde söz konusu eksikliği gideren işyerlerinde 2022 yılı asgari ücret desteğinden yararlanılacaktır. Tespit edilen eksikliğin on beş günlük sürenin dışında giderilmesi halinde söz konusu işyerinde 2022 Temmuz ila 2022 Aralık ayları/dönemleri için destekten yararlanılamayacağı gibi yararlanılmış olması halinde, yararlandırılan tutarlar gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte işverenden geri alınacaktır.

ÖRNEK 1: (A) işverenine ait işyerinde 19/10/2022 tarihinde SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan denetim sonucunda 2022 yılı Temmuz ayında SGK’ya bildirilen bir sigortalının bu ayda 125,00 TL tutarında prime esas kazanç tutarının eksik bildirildiğinin tespit edildiği, işverenin söz konusu prime esas kazanç eksikliğini, SGK tarafından yapılacak yazılı ihtar üzerinde 15 günlük süre içinde tamamladığı varsayıldığında, 2022/Temmuz ila 2022/Aralık ayı için aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde bildirilen tüm sigortalılarından dolayı destekten yararlanmaya devam edilecektir.

2022/Temmuz ila 2022/Aralık aylarında/dönemlerinde bildirilen sigortalı sayısının 2021 yılı Ocak ila Aralık döneminde en az bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısından az olmaması gerekmektedir. Destekten yararlanılacak ayda/dönemde aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4/1-a kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından bildirilen sigortalıların sayısının, 2021 yılı Ocak ila Aralık ayı/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4/1-a kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının altında olması halinde, en az sigortalı sayısının altında bildirim yapılan ayda/aylarda destekten yararlanılamayacaktır.

Buna göre; destekten yararlanılacak aydaki/dönemdeki sigortalı sayısı ile en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının tespitinde;

Gün bildirimi yapılmayan (0 gün bildirilmiş) sigortalılar (destekten yararlanılacak ayda/dönemde eksik gün nedeni 2-Ücretsiz İzin, 18-Kısa Çalışma Ödeneği, 21-Diğer Ücretsiz İzin, 27-Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler, 28-Pandemi Ücretsiz İzin, 29- Pandemi Ücretsiz İzin ve Diğer olarak seçilen sigortalılar hariç) ile uzun vadeli sigorta kollarından bildirimi yapılmayanlar dikkate alınmayacaktır. Dolayısıyla 2, 7, 12, 19, 21, 22, 23, 25, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 ve 50 nolu belge türleri ile yapılan bildirimler dikkate alınmayacaktır.

ÖRNEK 2: (A) işvereni tarafından 2021 yılı Ocak ila Aralık ayı/döneminde aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile bildirimi yapılan sigortalıların durumu aşağıdaki gibidir.

 

Ay/Dönem

Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Sigortalı Sayısı

Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Sigortalı Sayısı

0 (Sıfır) Gün Bildirim Yapılan Sigortalı Sayısı

Toplam Sigortalı Sayısı

2021/Ocak

30

1

1

32

2021/Şubat

29

1

2

32

2021/Mart

29

3

2

34

2021/Nisan

28

5

3

36

2021/Mayıs

29

4

0

33

2021/Haziran

30

4

1

35

2021/Temmuz

32

1

2

35

2021/Ağustos

30

5

3

38

2021/Eylül

32

4

1

37

2021/Ekim

33

3

2

38

2021/Kasım

33

3

2

38

2021/Aralık

33

3

2

38

Buna göre; sosyal güvenlik destek primine tabi çalışan sigortalılar ile 0 (Sıfır) gün bildirim yapılan sigortalılar en az sigortalı bildirimi yapılan ayın/dönemin tespitinde dikkate alınmadığından, işyerinin uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan 2021/Nisan ayındaki/dönemindeki sigortalı sayısı (28) baz alınacaktır. 

(A) işvereni tarafından 2022 yılı Temmuz ila Aralık aylarında/dönemlerinde aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile bildirimi yapılan sigortalıların durumu aşağıdaki gibidir.

 

Ay/Dönem

Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Sigortalı Sayısı

Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Sigortalı Sayısı

0  (Sıfır) Gün Bildirim Yapılan Sigortalı Sayısı

Toplam Sigortalı Sayısı

Destekten Yararlanma Durumu

2022/Temmuz

28

1

0

29

Evet

2022/Ağustos

28

1

0

29

Evet

2022/Eylül

27

2

0

29

Hayır

2022/Ekim

29

0

0

29

Evet

2022/Kasım

28

1

0

29

Evet

2022/Aralık

27

2

0

29

Hayır

 

Bu durumda, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışan sigortalılar destekten yararlanılacak aydaki/dönemdeki bildirim yapılan sigortalı sayısının tespitinde dikkate alınmamakla birlikte 0 (sıfır) gün bildirim yapılan sigortalılar için eksik gün kodu 18-Kısa Çalışma Ödeneği seçildiği için destekten yararlanılacak aydaki/dönemdeki bildirim yapılan sigortalı sayısının tespitinde dikkate alındığından en az bildirim yapılan 2021/Nisan ayındaki/dönemindeki sigortalı sayısının (28) altında bildirim yapılan 2022/ Eylül ve Aralık aylarında destekten yararlanılamayacaktır. 

Ayrıca ilgili aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde mükerrer kaydı olanlar, birden fazla belge türü/kanun türü ile bildirilmiş olanlar, dikkate alınmayacak, ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar hesaplamaya dahil edilecektir. 

B.   2022 YILINDA TESCİL EDİLEN İŞYERLERİ

B.1. KAPSAMA GİREN SİGORTALILAR 

5018 sayılı kanunun 1 sayılı cetvelinde yer alan Genel Bütçeye Dahil Kuruluşlar dışındaki tüm işverenler, uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) tabi olan sigortalılar için verilen aylık prim ve hizmet belgelerinden/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinden dolayı anılan madde hükümlerinden yararlanılacaktır. Dolayısıyla uzun vadeli sigorta kollarına tabi tutulmayan sigortalılar bakımından söz konusu uygulamadan yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. 

B.2.  DESTEKTEN YARARLANILACAK PRİM ÖDEME GÜN SAYISININ HESAPLANMASI 

1- 2022 yılının esas alınacak ilgili ayında, yasal süresinde veya 28.02.2023 tarihine kadar yasal süresi dışında verilen veya re'sen düzenlenen asıl, ek belgeler ve beyannamelerdeki gün sayılarının toplamından iptal nitelikteki belgelerdeki gün sayısı düşülerek toplam prim ödeme gün sayısı hesaplanacaktır. 

2- 2022 yılında tescil edilmiş veya edilecek olan işyerleri bakımından bir önceki yılın baz alınacak aynı ayında işyeri kanun kapsamında olmadığından veya 2022 yılı öncesi tescil edilmiş olup 2021 yılında hiç bildirim yapılmayan işyerleri için ilgili belge türlerinden bildirilen tüm sigortalıların prim ödeme gün sayıları esas alınacaktır. Dolayısıyla, 2022 yılında tescil edilen işyerlerinde prime esas kazanç alt sınırı ve üst sınırları arasında bildirilen tüm sigortalıların prim ödeme gün sayıları hesaplamada esas alınacaktır. 

3- Uzun vadeli sigorta kollarından bildirimi yapılmayanlar, ilgili aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde mükerrer kaydı olanlar, birden fazla belge türü/kanun türü ile bildirilmiş olanlar, dikkate alınmayacak, ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar hesaplamaya dahil edilecektir. 

B.3.  GÜNLÜK ASGARİ ÜCRET DESTEK TUTARININ HESAPLANMASI 

Bu kapsamdaki işyerleri bakımından asgari ücret desteğine esas günlük tutar belirlenirken, desteğe esas ayda uzun vadeli sigorta kollarından aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile bildirimi yapılan 4/1-a kapsamındaki sigortalı sayısı dikkate alınacaktır. 

Buna göre, 2022 yılının destek verilecek ilgili ayında uzun vadeli sigorta kollarından aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile bildirimi yapılan 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalı prim ödeme gün sayısının 3,33 TL rakamı ile çarpımı suretiyle hesaplanan destek tutarı, takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir. 

B.4. DESTEKTEN YARARLANMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 

2022 yılında tescil edilmiş/edilecek olan işyerleri ile 2022 yılından önce Kanun kapsamına alınmış ancak 2021 yılında sigortalı çalıştırmamış veya 2021 yılının en son bildirim yapılan ayını takip eden aydan 2021 yılı sonuna kadar hiç bildirim yapılmayan işyerleri için asgari ücret desteğinden yararlanılması bakımından; 

1- Aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içinde verilmesi, 

2- Ödeme vadesi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun bulunmaması veya borcun 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre taksitlendirilmiş olması, 

3- Tahakkuk edecek olan sigorta primlerinin de yasal süresi içinde ödenmesi, Gerekmektedir. 

4- SGK’ya vadesi geçmiş borcu bulunan işverenin, borcunu ödemesi veya 6183 sayılı Kanunun maddesine göre taksitlendirmesi halinde, yasal verilme süresi geçmemiş ilk aylık prim ve hizmet belgesinden başlamak üzere diğer koşulların sağlanması kaydıyla destekten yararlanması mümkün olacaktır. 

5- Denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde veya mahkeme kararları neticesinde ya da kamu kurum ve kuruluşlardan alınan yazılardan;

1- 2022 yılı için çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği,

2- Prime esas kazancını eksik bildirdiği,

3- Bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı, 

Tespit edilen işverenlerin, asgari ücret desteğinden yararlanması mümkün bulunmadığı gibi 2022  yılında  yararlanılmış  destek  tutarı  olması  halinde  ise  yararlandırılan  tutarlar  gecikme  zammı ve  gecikme cezası ile birlikte geri alınacaktır. 

C. SİGORTA PRİMLERİNİN İŞVEREN VE SİGORTALI HİSSELERİNİN TAMAMININ DEVLET TARAFINDAN KARŞILANDIĞI DURUMLARDA VERİLECEK DESTEK TUTARI 

 Sigorta primlerinin işveren ve sigortalı hisselerinin tamamının devlet tarafından karşılandığı teşvikler  kapsamında sigortalı  istihdam  ediliyor  olması  halinde,  işverenlerin bu kapsamdaki sigortalıları için  ödeyeceği sigorta primlerinin tutarının İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanacak tutardan az olduğu  durumlarda, sadece işverenin ödeyeceği tutar kadar asgari ücret desteğinden yararlanılabilecektir. 

D.  ALT İŞVERENİ BULUNAN İŞYERLERİ VE ALT İŞVERENLERLE İLGİLİ İŞLEMLER 

5510 sayılı Kanun uyarınca alt işverenler için müstakil işyeri dosyası tescil edilmediğinden ve alt işverenler sosyal sigorta yükümlülüklerini asıl işverene ait işyeri dosyası üzerinden yerine getirdiklerinden, alt işvereni olan işyeri dosyalarında alt işverenlerin kendi çalıştırmış oldukları sigortalılarının asgari ücret desteğinden yararlanmaları için alt işverenlerin 1/7/2022-31/12/2022 döneminde faaliyetine devam ediyor veya faaliyete yeni başlayacak olması gerekmektedir. 

Bu nedenle alt işverenler için uygulanacak olan asgari ücret desteğinin alt işverenlerin kendilerine ait alt işverenlik tescillerinin; 

- 01.01.2022 tarihinden önce yapılmış olması ve 2022 yılında da faaliyetine devam ediyor olması halinde (A) bölümünde açıklanan usul ve esaslar,

- 01.01.2022 tarihinden sonra yapılmış/yapılacak olması halinde ise (B) bölümünde belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak her bir alt işveren için ayrı ayrı uygulanacaktır. 

Asıl işveren ile alt işverenler bakımından destekten yararlanma usul ve esaslarının tespitinin ayrı ayrı yapılması nedeniyle, alt işverenlerin çalıştırdığı sigortalıların prime esas kazanç tutarlarını eksik bildirdiğinin, sigortalılarını kayıt dışı çalıştırdığının ya da bildirdiği sigortalının fiilen çalışmadığının tespit edilmesi halinde yalnızca ilgili alt işverenlerin destek tutarları geri alınacak, buna karşın asıl işverenin destek tutarı ise geri alınmayacaktır. Ancak asgari ücret desteğinin iptalinden dolayı alt işverene çıkacak borçlardan asıl işveren de müteselsilen sorumlu olacaktır. 

Asıl işverenlerin alt işverenleriyle, alt işverenlerin ise birbirleriyle destekten yararlanmak için istihdamın kaydırılması şeklinde muvazaalı işlem yaptıklarının anlaşılması halinde bu işveren ve alt işverenler hakkında asgari ücret desteğine ilişkin hükümler uygulanmayacaktır. 

E.    5510 SAYILI KANUNUN EK-9 MADDESİNİN 1 İNCİ FIKRASI KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞVERENLER 

5510 sayılı kanunun ek-9 maddesinin 1 inci fıkrası kapsamında sigortalı çalıştıran işverenler yukarıdaki bölümlerde açıklanan usul ve esaslar dâhilinde aynı diğer işverenler gibi asgari ücret desteğinden yararlanırlar. 

F.    DEVİR, İNTİKAL VE ADRES DEĞİŞİKLİKLERİNDE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANILMASI 

Asgari ücret desteği uygulamasında, devredilen veya intikal eden işyerleri bakımından işveren değişikliği üzerinde durulmaksızın işyeri bazında işlemlerin yapılması gerekmektedir. 

Adres değişikliği nedeniyle gerek aynı il içinde başka bir ünitenin görev bölgesine ve gerekse bir ilden başka bir ile nakledilen işyerleri bakımından yeni işyeri dosyası tescil edildiğinden, adres değişikliği nedeniyle yeni tescil edilen işyerleri için işyerinin asgari ücret desteğinden nakledilen eski işyeri koşullarına göre yararlanması gerektiğinden, işyeri tescili aşamasında sigorta primleri teşvik uygulamasında olduğu gibi “adres değişikliği” seçeneği işaretlenmek suretiyle destekten yararlanılacaktır.  

G.   4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 19 UNCU MADDESİNDE YERALAN TEŞVİKLERDEN KARARLANILMASI DURUMUNDA ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNİN HESAPLANMASI: 

4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde, “Bu maddeyle düzenlenen destek unsurundan yararlanmakta olan işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaz.” hükmü yer almaktadır. Bu bağlamda, 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde yer alan teşvikten yararlanan sigortalılar için söz konusu teşvikten yararlanılan aylarda asgari ücret desteğinden faydalanılamayacaktır. 

Ancak, 1/1/2022 tarihinden önce tescil edilmiş işyerleri bakımından 2021 yılının aynı ayında 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde yer alan teşvikten bildirilen sigortalılar bulunması halinde söz konusu sigortalılar asgari ücret desteğine esas gün sayısının hesabında dikkate alınacaktır. 

H. ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNİN SİGORTA PRİM BORÇLARINA MAHSUP VEYA İADE EDİLMESİ

5510 sayılı Kanuna geçici 88 inci maddesi uyarınca verilecek destek tutarı takip eden ayda tahakkuk edecek prim borçlarına mahsup edilecektir. İşverenlerimizin, ödeyecekleri prim miktarından fazla asgari ücret destek tutarı olması halinde, artan tutarlar sonraki aylarda ödenecek prim borçlarına mahsup edilecektir.

İşverenin 28.02.2023 tarihine kadar destekten yararlandığı işyerinden kaynaklı mahsup edilecek prim borcunun olmaması dolayısıyla alacaklı olması durumunda alacaklı olduğu tutar, işverenin SGK’ ya olan diğer borçlarına (idari para cezası dahil) mahsup edilecektir. Mahsup edilecek başka borcunun olmaması durumunda, 5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin on altıncı fıkrası hükümleri dikkate alınacaktır.

Ek:

SGK Genelgesi 2022/19 "Asgari Ücret Desteği Yönetmelik Ekleri

Sirküleri PDF formatında indirmek için  buraya tıklayınız.

 

Saygılarımla;

Ferdi Asım Hellaç 
Mali Müşavir

 

 

Önceki
SGK elektronik tebligat uygulaması Eskişehir, Konya, Bursa, Gaziantep ve Ankara ilgilerinde uygulanacaktır
Sonraki
Asgari İşçilik hesabında kullanılan yapı yaklaşık birim maliyetlerinde değişiklik yapıldı

Sirküler Bilgileri

  • Eklenme Tarihi 09 Eylül 2022, 11:30
  • Sirküler Adı 2022 yılında uygulanacak asgari ücret desteği ile ilgili usul ve esaslar açıklandı
  • Sirküler Kategori Sosyal güvenlik mevzuatı
KATEGORİDEKİ DİĞER SİRKÜLER