Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

Maktu Harç Oranları %50 Oranında Artırıldı

ÖZET:

91 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliği ile 492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 2022 yılında uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) oranında artırılmıştı.

 7.7.2023 tarih ve 32241 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7344 sayılı CK ile 492 sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı tarifenin “II-Sürücü belgesi harçları” başlıklı bölümü hariç olmak üzere, tarifelerde yer alan ve 2023 yılında uygulanan maktu harç tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) %50 oranında artırılmıştır.

Bu düzenleme ile maktu harçlar 2022 yılına göre %234,4 oranında artırmıştır.

Ayrıca yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı 6.091 TL’den 20.000 TL’ye yükseltilmiştir.

Karar, 8 Temmuz 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.


DETAYLAR:

492 sayılı Harçlar Kanunu’nun mükerrer 138’inci maddesinde,

".....
Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.
Bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri nazara alınmaz.

"
… Cumhurbaşkanı, bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan maktu harçları veya bu harçların yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle belirlenmiş olan tutarları (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) ile nispî harçları, tarifeler yahut tarifelerin ilgili fıkra ve bentleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere; maktu harçlarda yirmi katına, nispî harçlarda ise bir katına kadar artırmaya, uygulanmakta olan maktu harçları yarısına, nispi harçları ise Kanunla belirlenen oranların onda birine kadar indirmeye bu had ve miktarlar arasında yeni had, miktar ve nispetler tespit etmeye yetkilidir.”

hükmüne yer verilmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca 2022 yılı için yeniden değerleme oranı % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiş ve  24.11.2022  tarihli   ve  32023  sayılı   Resmî  Gazete’de  yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542) ile ilan edilmiştir.

492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarına dayanılarak hazırlanan 91 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliği ile, 492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 2022 yılında uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında artırılmıştır.

7.7.2023 tarih ve 32241 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7344 sayılı CK ile 492 sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı tarifenin “II-Sürücü belgesi harçları” başlıklı bölümü hariç olmak üzere, tarifelerde yer alan ve 2023 yılında uygulanan maktu harç tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) %50 oranında artırılmıştır.

Ayrıca yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı  6.091 TL’den 20.000 TL’ye yükseltilmiştir.

Karar; 8.7.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Ek:

1- 7344 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
2- Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 93)

Sirküleri PDF formatında indirmek için  buraya tıklayınız.

Saygılarımla,
Ferdi Asım Hellaç
Mali Müşavir

Önceki
KDV Oranları Artırıldı
Sonraki
Kdv Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı (47 Seri No.lu)

Sirküler Bilgileri

  • Eklenme Tarihi 12 Temmuz 2023, 10:17
  • Sirküler Adı Maktu Harç Oranları %50 Oranında Artırıldı
  • Sirküler Kategorisi Vergi mevzuatı
KATEGORİDEKİ DİĞER SİRKÜLER