Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

Kdv Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı (47 Seri No.lu)

7456 Sayılı Kanun ile afetzedelere bağışlanacak konutların inşasına yapılacak bağışlara ilişkin istisna ve taşınmaz satışına ilişkin istisnalarda düzenleme yapılmıştı. Yapılan değişiklikler KDV genel uygulama tebliğine (47 Seri No.lu ) işlendi.

Maktu Harç Oranları %50 Oranında Artırıldı

 7.7.2023 tarih ve 32241 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7344 sayılı CK ile 492 sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı tarifenin “II-Sürücü belgesi harçları” başlıklı bölümü hariç olmak üzere, tarifelerde yer alan ve 2023 yılında uygulanan maktu harç tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) %50 oranında artırılmıştır..

KDV Oranları Artırıldı

7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; %18 olarak uygulanmakta olan genel KDV oranı % 20’ye, % 8 KDV’ye tabi teslim ve hizmetlerin KDV oranı %10’a, yükseltildi. Düzenleme 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü itibarıyla yürürlüğe girecektir.

İndirimli Gelir Stopaj Oranı Uygulaması 31/12/2023 Tarihine Kadar Uzatıldı

7352 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla indirimli gelir stopaj oranı uygulaması 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılmıştır. Karar, 28 Haziran 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Kurumların 31 Mart 2023 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralarını KKM ve KH'lere Yatırmaları Halinde Vergi İstisnası

KVK'nın Geçici 14'ün dördüncü fıkrasında yer alan istisna, kurumların 31/3/2023 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulanabilecek.

7440 Sayılı Kanun Kapsamında Kurumlar Vergisi Mükelleflerince Hesaplanacak Ek Vergi Uygulaması

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Sıra No:3) kapsamında usul ve esaslar belirlenmiştir.

İhalenin İptal Edilmesi Halinde Sözleşmeye İlişkin Damga Vergisinin İade Edilmeyeceğine İlişkin Hüküm Anayasaya Aykırı Bulunarak İptal Edildi

(1) sayılı Tablo’nun “II. Kararlar ve mazbatalar” başlıklı bölümünün (2) numaralı fıkrasının parantez içi hükmünün son cümlesi Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmiştir.

Depremden etkilenen yerler için 6 Şubat 2023 ile 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında mücbir sebep hali ilan edildi

Gelir İdaresi Başkanlığı resmi internet adresinde 08.02.2023 tarihinde duyuru yayımladı.

Yönetim Kurulu Karar Defterleri İle Müdürler Kurulu Karar Defterlerinin kapanış tasdiklerinin 31 Ocak 2023'e kadar yaptırılması gerekiyor

Ticari defterlerin açılış veya kapanış onaylarını zamanında yaptırmayanlara 2023 yılında 31.097 TL idari para cezası uygulanmaktadır.

2023 yılı Değerli Konut Vergisi uygulaması

2023 yılı bina vergi değerinin 9.967.000 TL’sinin üzerindeki kısmı için hesaplanacak, 20.02.2023 gününe kadar beyanda bulunulup, Şubat ve Ağustos'un son gününe kadar ödenecektir.

Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan maktu tutarlar 2023 yılı için arttırıldı

Söz konusu değişiklikler 323 seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde düzenlenmiştir.